Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Nordic Walking PDF Drukuj Email
Wpisany przez madziek   
czwartek, 22 października 2009 20:02

nordic1

Nordic Walking to forma rekreacji polegaj?ca na dynamicznym marszu przy u?yciu kijkw, ale przede wszystkim jest to wspania?y sposb na poprawienie i utrzymanie kondycji fizycznej, stanu zdrowia oraz pogody ducha. Za kolebk? Nordic Walking uznaje si? Finlandi?, gdzie latach 20-tych XX wieku powsta? w odpowiedzi na brak pomys?u na trening letni dla narciarzy biegowych. Obecnie ze wzgl?du na swoje liczne walory Nordic Walking zalecany jest jako forma aktywno?ci fizycznej dla ka?dego. Mo?na j? uprawia? bez wzgl?du na wiek, wag?, sprawno?? fizyczn?, por? roku jak i teren. Rwnie dobrze sprawdza si? w mie?cie, parku, jak i w lesie, w grach czy nad morzem. Kiedy tylko mamy ochot? si?gamy po kijki i ruszamy przed siebie, nie potrzeba nic wi?cej.

W?a?ciwie o co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego to jest takie dobre dla nas?

Nornic Walking w odr?nieniu od zwyczajnego marszu czy spaceru anga?uje do pracy mi??nie ca?ego cia?a dzieje si? tak ze wzgl?du na wykorzystanie kijkw. Rwnocze?nie pracuj?: nogi, biodra, jak i grna cz??? cia?a tzn. r?ce, ramiona, barki. Czynny udzia? bior? rwnie? mi??nie klatki piersiowej oraz kr?gos?up. Wa?ne jest, ?e nie tylko uk?ad mi??niowy tych cz??ci cia?a ulega poprawie i wzmocnieniu, ale rwnie? serce i uk?ad kr??enia. Poprzez szybszy marsz spowodowany u?yciem kijkw, t?tno jest o 10-15 uderze? na minut? szybsze w porwnaniu do zwyk?ego marszu. Zwi?ksza si? rwnie? pobr tlenu w zale?no?ci od intensywno?ci marszu, co z kolei poprawia funkcjonowanie uk?adu oddechowego, oraz zwi?ksza obj?to?? p?uc i dotlenienie ca?ego cia?a. To z kolei przek?ada si? na prac? mzgu, a wiadomo dotleniony mzg lepiej pracujeJ.

Kolejn? motywacj? do chwycenia za kijki mo?e stanowi? fakt, ?e uprawiaj?c Nordic Walking spalamy kalorie. Intensywny ruch wzmaga przemian? materii, a to prosta droga do zgrabnej i smuk?ej sylwetki. Oczywi?cie pod warunkiem, ?e b?dziemy systematycznie ?wiczy? i nie nadrobimy straconych kalorii objadaj?c si? podwjnie : ).

Marsz z kijkami nie obci??a staww tak jak zwyk?y marsz, dlatego polecany jest osob? oty?ym, starszym oraz po kontuzjach w celach rehabilitacyjnych. Kijki pomagaj? w utrzymaniu prawid?owej postawy cia?a, kr?gos?up jest wyprostowany, podczas marszu nie bol? ramiona i barki, tak jak to si? cz?sto dzieje w przypadku d?ugiego chodzenia. Poniewa? trzymamy kije w obu d?oniach i dzia?amy jednakowo na ka?d? stron?, kr?gos?up nie skr?ca si? jednostronnie. Dzi?ki kijkom mamy rwnie? punkt podparcia, przez co mo?emy ?mia?o chodzi? po nierwnym terenie.

Wiele osb szuka dla siebie odpowiedniej dyscypliny sportowej, czy te? jakiejkolwiek aktywno?ci fizycznej, ktra po ca?ym dniu, tygodniu pracy szczeglnie siedz?cej pozwoli na oderwanie si? od codzienno?ci, zregenerowanie si? i na?adowanie akumulatorw. Nordic Walking jest odpowiedni dla ka?dego; jest to sport bezpieczny, tani, ca?oroczny oraz nie trzeba si? do niego specjalnie przygotowywa? ani te? kupowa? drogiego sprz?tu i ubrania, bo wystarcz? wygodne buty i strj oraz oczywi?cie kijki.

Jakie kijki zatem wybra??

Na rynku mamy ich bardzo du?o i mo?e pojawi? si? problem w ich wyborze. Zwykle kierujemy si? zapewne cen?, a ?e jest bardzo zr?nicowana, to my?l?, ?e ka?dy dobierze co? na miar? swojego portfela. Pojawi si? jednak inny problem, okazuje si? bowiem, ?e istniej? kije do Nordic Walking oraz kije trekkingowe.

Kijki do Nordic Walking powi?ksz

Jaka jest r?nica mi?dzy nimi?

Kije trekkingowe posiadaj? pasek przy r?koje?ci, r?czka jest inaczej wyprofilowana, inn? te? maj? ko?cwk? tj. prost? z gumowym talerzykiem. Zazwyczaj s? sk?adane.

Natomiast kije do Nordic Walking maj? r?kawiczk? przy r?czce, ktra potrzebna jest do prawid?owej techniki chodu, a zakrzywiona ko?cwka poprawia przyczepno?? przez co kije nie ?lizgaj? si? po pod?o?u. Nale?y wyja?ni?, ?e trekking to forma turystyki uprawiana w trudnych warunkach terenowych, np. w grach, natomiast Nordic Walking to sposb chodzenia i stosujemy tu inn? technik? chodu. Jednak je?li kto? ma kije trekkingowe i u?ywa ich zarwno w grach jak i w normalnym terenie to my?l?, ?e nie musi ich rzuca? w k?t, wystarcz? i takie. Ci, ktrzy zakupu jeszcze nie dokonali mog? skorzysta? z poni?szych informacji.

Powstaje rwnie? pytanie: kije sk?adane czy o sta?ej d?ugo?ci?

Oba rodzaje kijkw maj? swoje plusy i minusy. Faktem jest, ?e im wi?cej cz??ci sk?adowych posiada kijek tym wi?ksza jest awaryjno?? sprz?tu (mo?e si? z?o?y? podczas marszu), ale z kolei transport staje si? znacznie u?atwiony. Wybr jest wi?c kwesti? indywidualn?. Nast?pn? spraw? jest w?a?ciwa d?ugo?? kijka, ktra gra szczeglnie istotn? rol? podczas marszu. Osobi?cie obliczam j? mno??c 0,7 x wzrost, np. 0,7 x 162 = 113,4 po zaokr?gleniu do 113 ustawiam tak? d?ugo?? kijkw. Odpowiednie przeliczniki mo?na znale?? na stronach internetowych. Oczywi?cie mo?na te? ustawi? j? bez obliczania. W tym celu nale?y zgi?? r?k? w ?okciu do k?ta prostego, wysoko?? od pod?o?a do grnej powierzchni d?oni wyznacza nam na odpowiedni? d?ugo?? kijkw do Nordic Walking. Istotne jest, aby mie? ubrane wygodne buty, a nie sprawdza? jak si? maszeruje w kapciach czy na bosaka : ).

Zwykle najwi?ksz? przeszkod? le??c? na naszej drodze do rozpocz?cia uprawiania Nordic Walking jest nasze w?asne lenistwo, my?lenie o tym co inni powiedz? i wymigiwania typu: bo na zewn?trz jest zimno itp. Gwarantuj?, ?e je?li kto? ju? zbierze w sobie odwag? i si? ruszy z domu, to na pewno polubi, a mo?e i nawet pokocha ten sport. Warto w tym miejscu zaznaczy?, ?e na terenie Pilzna mo?na coraz cz??ciej spotka? osoby uprawiaj?ce ten sport w r?nych przedzia?ach wiekowych. ?cie?ki zosta?y przetarte : )

A propos ?cie?ek, przechodz?c od teorii do praktyki, chcia?abym poleci? kilka ciekawych, zapewne dla niektrych dobrze znanych tras. Trasy, ktre chc? zaproponowa? s? bardzo przyjemne, ma?o ucz?szczane przez ludzi, wi?c mo?na swobodnie maszerowa? i troch? poobcowa? z natur?. Oczywi?cie jest ich wiele wi?cej, ale my?l?, ?e na pocz?tek te wystarcz?.

1. Na Budy? Zaczynaj?c od rynku pod??amy ul. W?giersk?. Ulica ta skr?ca od kapliczki w prawo i tam prosto asfaltem dochodzimy do rozwidlenia drg. Id?c prosto wchodzimy na poln? drog?, po lewej r?ce powinni?my mie? pole wikliny (oby nie wyci?liJ) i tak id?c przed siebie ok. 3 km dojdziemy na Budy? sk?d rozci?ga si? widok na Pilzno, Przymiarki, ul. 3-go Maja. Warto tam si? uda? w przejrzyst? pogod?. Trasa umiarkowanie trudna; kilka podej?? pod grk?, mo?liwe koleiny na drodze, w zimie stoj?ca w nich woda zamienia si? w ?lizgawk?, trzeba uwa?a?. Ze wzgl?du na otwart? na og? przestrze? nale?y zadba? o nakrycie g?owy.

Wariant 2 Po dotarciu na Budy? kierujemy si? dalej prosto drog?. Je?li dojdziemy do rozwidlenia drg kierujemy si? w lewo i tak id?c oko?o 1km dojdziemy do drogi asfaltowej, ktra w prawo prowadzi do ko?cio?a w S?otowej, a id?c w lewo miniemy cmentarz po lewej stronie, dalej kapliczk? i tak trzymaj?c si? drogi dojdziemy do pilzne?skich skarp. Id?c ca?y czas t? drog? dochodzimy do tej samej drogi, ktr? pod??ali?my na Budy? czyli na ul. W?giersk?.

2. Tama Strzegocice do?ki Tak jak powy?ej kierujemy si? na ul. W?giersk?, kapliczk? mijamy po prawej stronie i w?wozem schodzimy pod??aj?c ul. Staszica. Dochodzimy do drogi jasielskiej, po prawej sklep Centrum. Przechodzimy przez drog? id?c prosto drog? asfaltow?, ktra zamienia si? w drog? z p?yt betonowych i dochodzimy do pilzne?skiej zapory na Wis?oce. Mijamy j? po lewej stronie i dalej ?wirow? drog? pod??amy wzd?u? rozlewiska wodnego. Drog? t? mo?emy obej?? wi?ksz? cz??? rozlewiska, tras? mo?na skrci? id?c od tamy w prawo w ten sposb dochodzimy do drogi jasielskiej i chodnikiem mo?emy wrci? do ul. Staszica. Mo?na te? przez ?wirowni? wrci? do drogi lub po ok. 2 km doj?? do drogi ze skrzy?owaniem w Strzegocicach do tzw. Gorzelni i ok. 6 km powrci? g?wn? drog? do Pilzna.

3. Skarpy Strzegocice 2 Marsz zaczynamy od nowego cmentarza kieruj?c si? prosto drog?, wchodzimy w w?wz, ktry zamienia si? w drog? prowadz?c? nas jakby dolin?. Idziemy nadal prosto i wchodzimy w drugi w?wz kieruj?c si? na lewo, droga pnie si? lekko do gry. Przed nami rozpo?ciera si? widok pl, a w oddali mo?na dostrzec strzegocickie rozlewisko wodne i stacj? benzynow?. Idziemy prosto, a nast?pnie drog? poln? skr?camy w prawo. Droga ta zakr?ca w lewo w d? i po ok. 100m skr?camy ponownie w lewo. Id?c tak oko?o 1km dochodzimy do ko?ca pagrka i cz??ci lasu przed nami pola i ul. Jasielska. My skr?cimy w lewo na grk?. Jest tam zaznaczona lekko ?cie?ka. Musimy wdrapa? si? na t? grk? by po oko?o 50m skr?ci? w lewo i tak mi?dzy polami dojdziemy do ?cie?ki, ktr? ju? szli?my i tak zataczamy k?ko. Skr?caj?c w prawo dojdziemy do w?wozu.

3. Chotowa las Chc?c zmieni? otoczenie wyruszamy troch? poza miasto. Chotowa po?o?ona jest 6km od Pilzna. Nie jest to daleko, a tereny wspaniale nadaj? si? na aktywny wypoczynek. Za punkt orientacyjny przyjmiemy OWS Grand Chotowa. Kierujemy si? w stron? drogi do Czarnej, po prawej stronie mijamy parking le?ny, my zatrzymujemy si? przy drugim parkingu. Jest on nieco schowany w lesie, przy drodze stoi tablica informuj?ca o niebezpiecze?stwie palenia ognisk w lesie. Przed t? tablic? skr?camy w prawo. Je?li przyjechali?my autem to w?a?nie tutaj nale?y go zaparkowa?. Udajemy si? w g??b lasu, do ktrego prowadzi nas droga. Mijamy szlaban i id?c prosto po oko?o 2-3km dojdziemy do torw kolejowych. Mo?emy i?? prosto i tu dojdziemy do drogi w G?owaczowej. Trasa ta jest bardzo ?atwa i przyjemna, nierzadko mo?na spotka? sarny czy pos?ucha? stukania dzi?cio?a. Mo?na ni? chodzi? nawet po deszczu, poniewa? wysypana jest drobnymi kamieniami i zwykle nie ma tu b?ota. Jest ona rwnie? ma?o ucz?szczana, wi?c mo?na liczy? na cisz? i odrobin? prywatno?ci.

Chotowa powi?ksz Chotowa powi?ksz

4. Go??czyna las Jto kolejna trasa w niedalekiej odleg?o?ci od Pilzna, dla wielu dobrze znana, szczeglnie dla grzybiarzyJ. Dla wszystkich znany jest pomnik z II wojny ?wiatowej, ktry mijamy po prawej stronie jad?c drog? na Po?udnik. Nas interesuje droga, ktr? mo?na doj?? do nieczynnego by?ego o?rodka w Jaworzu, obecnie jest to teren prywatny. Wej?cie na t? drog? znajduje si? po prawej stronie 30m od ko?ca lasu, jest ona troch? schowana, wi?c trzeba uwa?a?, aby nie przeoczy?. Wchodz?c na drog? kierujemy si? ni? oko?o 2km i dochodzimy do szlabanu, za ktrym znajduje si? prywatna posesja. St?d mo?na wrci? t? sam? drog? lub cofn?? si? par? metrw i pj?? w lewo. Tu trzymamy si? ca?y czas drogi, po ok. 1km na rozwidleniu skr?camy w prawo i idziemy ca?y czas prosto. Tak id?c dojdziemy do ma?ego rowu, ktry trzeba przeskoczy? i skr?ci? w prawo. Trzymaj?c si? drogi dojdziemy do ulicy sk?d zacz?li?my. To jest jedna z tras, ktre mo?emy przej??. Obecnie po ostatnich jesiennych wichurach ?nie?nych na drodze le?? konary co uniemo?liwia spacer. Trzeba liczy? ze zostanie to uprz?tni?te. Warto rwnie? wej?? we wcze?niejsze drogi, ktrymi bardzo przyjemnie w?druje si? po lesie. Nale?y jedynie uwa?a? aby nie straci? orientacji w terenie, dlatego zalecam trzyma? si? wi?kszych, uje?d?anych ?cie?ek nie wchodzi? na s?abo widoczne, ledwo zaznaczone ?cie?ki.

Go??czyna powi?ksz

Pami?tajmy, ?e liczy si? przede wszystkim dobra zabawa, relaks, ruch dla zdrowia oraz odpoczynek od codziennych zada? i stresw ?ycia. Je?li nie mamy jeszcze kijkw mo?na po prostu pospacerowa? tymi trasami, wzi?? drug? osob? (m??a, crk?, syna, psiapsi?k?, te?ciow?J), wiadomo, ?e we dwoje zawsze ra?niej i zacz?? ju? dzisiaj. ?ycz? wszystkim wewn?trznej motywacji do ruchu i rado?ci z tego p?yn?cej. Niech moc b?dzie z Wami!

Na sam koniec widok z naszych lasw Go??czyna pa?dziernik 2009

Sarny w Pil?nie powi?ksz

Czy za 30-40 lat b?dzie to mo?liwe?

I co? jeszcze: :-)

Nordic Walking powi?ksz

Komentarze

avatar Jariko
0
 
 
?wietny art !
Czekamy na kolejne trasy w naszej okolicy!
avatar online
0
 
 
dobry poczatek
avatar KOBAS
0
 
 
Masakra!!!
Jak nie napier... si? po lasach to biegaj? jak te krliki.
We?cie si? za robot? lepiej!!!
avatar Jariko
0
 
 
Troch? nie rozumiem Twojej wypowiedzi KOBAS :)
Mam robot?, a po?azi? tak te? lubi?.
avatar Macko214
0
 
 
No musze przyzna? ?e ta forma rekreacji naprawde w Pil?nie si? rozwija :D nie raz gdy wyj?e przez okno widze kilkunasto osobow? grupe maszeruj?c? z tymi kijkami :) w wi?kszo?ci to starsze Panie
avatar Zbynek
0
 
 
?wietny, merytoryczny artyku?. Moje uznanie za wspania?y opis nie tylko samego Nordic Walkingu, ale i propozycji ciekawych tras. Takimi komentarzami jak "KOBASA" nie ma co si? przejmowa?. Ciekawe gdzie si? rodz? tacy pracusie. A mo?e ten Maruda uciek? ze Smerfw ?
To wspania?e kiedy widzi si? ludzi, ktrzy co? prbuj? zrobi? dla siebie, dla w?asnego zdrowia. To wcale nie takie ?atwe przezwyci??y? lenistwo i ruszy? cztery litery. Sam wiem po sobie, ?e w takich momentach natychmiast wynajdujemy dziesi?tki powodw aby zaniecha? jazdy na rowerze, nartach czy wyprawy z kijkami. A to pada, a to ?upie mnie w krzy?u, a to s?siedzi b?d? pukali si? w czo?o, a mo?e w tym wieku nie wypada. Na szcz??cie taka "za?ciankowo??" ju? zanika. Ruszajmy si? ludzie jak najwi?cej.
Pozdrawiam pozytywnie zakr?conych
Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com