Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Rozwijaj si? emocjonalnie i spo?ecznie poprzez CZYTANIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez EWA   
poniedziałek, 02 listopada 2009 20:40

czytanieWzbogaca s?ownictwo, rozwija wyobra?ni?, ?wiczy pami?? i koncentracj? to powszechnie znane zalety czytania. Z tego wzgl?du wa?ne jest, aby z czytaniem oswaja? dzieci ju? od najm?odszych lat, gdy? umiej?tno?? czytania ze zrozumieniem to podstawa p?niejszego powodzenia w szkole i ?yciu. Wystarczy czyta? dziecku przynajmniej 20 minut dziennie, aby zauwa?y? rezultaty w rozwoju.

To je?li chodzi o dzieci, natomiast jakie korzy?ci oprcz relaksu i zdobywania konkretnej wiedzy przynosi czytanie w wieku dojrza?ym? Na to pytanie odpowiada? prof. Keith Oatley, psycholog z Uniwersytetu w Toronto, w wywiadzie udzielonym dla Polityki (dodatek Sztuka ?ycia z dn. 24 stycznia 2009). Keith Oatley przekonuje, ?e szczeglnie literatura pi?kna, beletrystyka, i opowiadania ucz? nas empatii, odczytywania emocji innych osb oraz umiej?tno?ci spo?ecznych. ?ledzimy losy bohaterw, poznajemy ich my?li, odczucia, oraz to jak zachowuj? si? pod wp?ywem emocji i otoczenia. Pomimo ?e jest to fikcja, zastanawiamy si? nad ich zachowaniem, analizujemy je, prze?ywamy, a przez to samo si? troch? zmieniamy.

Keith Oatley uwa?a ponadto, ?e literatura i sztuka zmieniaj? ludzi w odwrotny sposb ni? perswazja. Perswazja d??y do osi?gni?cia konkretnego celu, np. wywo?ania okre?lonego zachowania, natomiast literatura oraz sztuka pozwalaj? cz?owiekowi aby zmienia? si? sam. Nikt nie ma wp?ywu na prze?ycia czytelnika; ka?dy prze?ywa to, co czyta w sposb indywidualny i ka?dy prze?ywa to inaczej. A zatem literatura nie podaje gotowych prawd, a jedynie umo?liwia samodzielne dotarcie do nich. W rezultacie ludzie staj? si? bardziej otwarci w stosunku do innych, gotowi do pomocy i zrozumienia, potrafi? zaakceptowa? inny punkt widzenia i wyj?? poza w?asn? perspektyw?. Chc?c ze sob? dobrze ?y? ludzie wci?? powinni uczy? si? wielu rzeczy o sobie i o innych, a literatura mo?e w tym pomc.

Je?eli chodzi o rodzaj tak oddzia?uj?cej literatury, to Keith Oatley proponuje nazwiska takich autorw jak Antoni Czechow, Lew To?stoj, Marcel Proust czy Jane Austen wyja?niaj?c rwnocze?nie, ?e utwory ich autorstwa to tylko przyk?ady. Wp?yw na rozwj emocjonalny i popraw? kontaktw z innymi ma ka?da beletrystyka, ktra opowiada o relacjach mi?dzyludzkich i o radzeniu sobie z pe?nieniem r?nych rl spo?ecznych. Mniej przydatna w tym przypadku natomiast jest beletrystyka o charakterze sensacyjnym, gdzie uwaga koncentruje si? na czynno?ciach: walce, odnajdywaniu czego?, zapobieganiu czemu?. Dla wi?kszo?ci z nas kontakty z innymi lud?mi nadaj? ?yciu sens, a skoro literatura zawiera mnstwo opisw relacji mi?dzyludzkich, ktrych poznanie mo?e nam u?atwi? ?ycie z lud?mi nas otaczaj?cymi, to warto z tego skorzysta?.

Komentarze

avatar Matiass
0
 
 
Sympatyczny artyku? :)
avatar Rogovoff
0
 
 
Wida?, ?e autor tekstu, jest G??BOKO PRZEKONANY o tym, co pisze i jest PE?EN WIARY w to, ?e obcowanie z literatur? pi?kn? , nie tylko daje czytelnikowi przyjemno?? z samego czytania ale rwnie? kszta?tuje go jako jednostk? spo?eczn? i ma wp?yw na jego socjalizacj?.
avatar Pilzno ma g?os
0
 
 
a ja baaaardzo lubi? czyta?. Tylko mam taki problem, ?e jak si? tak "zaczytam", to czasem dochodzi do jakiej? katastrofy kulinarnej, na przyk?ad przypalona zupa, kuchenka zalana mlekiem, ktre "uciek?o" z garnuszka... Czytanie wci?ga. C? poradzi?;-)
Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com