Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
PDF Drukuj Email
piątek, 29 stycznia 2010 11:19

archeW pocie czo?a, z nadludzk? wr?cz wytrwa?o?ci?, przedziera si? przez ciemne zau?ki zniszczonej ?wi?tyni. Za plecami s?yszy oddech wroga, a grudki wilgotnej ziemi przylegaj? do ubrania, gdy schylony pokonuje ostatni etap swej w?drwki. Na ko?cu korytarza, ktrym si? przemieszcza, w kr?gu ?wiat?a p?yn?cego z otworu ?wi?tyni stoi skrzynia wype?niona po brzegi skarbami ostatniego w?adcy krlestwa Inkw. Za ni?, w ukryciu czyha nieprzyjaciel. Nieprzypadkowo jednak nasz dzielny Indiana Jones ma przy boku sztylet i kawa?ek skradzionego, ?elaznego pr?ta, ktry u?yty zostanie jako lanca

To historia jak z filmu i niechaj w kr?gu tej tematyki pozostanie. Jedyne w tym przypadku odniesienie do rzeczywisto?ci to wytrwa?o??, brud i ch?? poznania przesz?o?ci. A przesz?o?? nie zawsze skrywa rzeczy wielkie, przynosz?ce poklask t?umu i ?yczliwo?? sponsorw.

G?wnym celem archeologii, niezmiennym od czasw, gdy nie by?a ona jeszcze dziedzin? nauki a jedynie romantycznym zrywem wielkich umys?w epoki kolekcjonerstwa, jest bowiem poznawanie dziejw minionych spo?ecze?stw. Przesz?o?? dla archeologa jest wi?c nie tylko skarbnic? przedmiotw o ogromnej warto?ci materialnej, ale te? jutowym workiem, pe?nym artefaktw codziennego u?ytku sk?adaj?cych si? na obraz zamierzch?ej rzeczywisto?ci.

S?owo archeologia stanowi dla wielu osb synonim egipskich piramid, prehistorycznych stworw wydobywanych z g??bokich warstw ziemi, czy romantycznej przygody rozgrywaj?cej si? na pustyni w promieniach zachodz?cego s?o?ca. Wyobra?enia te nie s? odleg?e od rzeczywisto?ci, pami?tajmy jednak, ?e archeologia wykracza daleko poza te sztampowe granice. Mno?? si? nowe odkrycia si?gaj?ce zarwno najwcze?niejszych okresw pobytu cz?owieka na ziemi, rozwoju ludzko?ci na obszarze Nowego ?wiata, kontaktw ludw p?nocnej i ?rodkowej Europy z Cesarstwem Rzymskim; rozwija si? archeologia ?redniowiecza i czasw nowo?ytnych. I jakkolwiek ka?de z tych odkry? wywo?uje u archeologa dreszcz emocji zwi?zany z odkrywaniem zakl?tej w warstwach ziemi, tajemnicy, to rzeczywisto?? mo?e, cz?sto d?u?ej ni? to konieczne, zatrzyma? badacza na powierzchni ziemi.

Chodzi bowiem o odwieczny problem, ktry nazbyt cz?sto potrafi? ukrci? wszelkie przejawy ambitniejszych dzia?a?, a mianowicie fundusze. Badania wykopaliskowe wymagaj? zdobycia odpowiedniego zaplecza finansowego na utworzenie bazy wypadowej, zabezpieczenie wykopu, sprz?t potrzebny do eksploracji, prace gabinetowe zwi?zane z opracowywaniem zabytkw, zabiegi konserwatorskie itp. Cz?sto ratownicze badania wykopaliskowe towarzysz? wielkim inwestycjom podejmowanym m.in. na terenach miast. Tempo pracy narzucane archeologom przez inwestorw, nieprzekraczalny termin wykonania bada?, nawet pomimo du?ych ilo?ci odkrywanych zabytkw, powoduje niszczenie warto?ciowych materia?w i zaciemnienie obrazu przesz?o?ci. Jako?? bada? znacznie si? obni?a, a archeolodzy maj? ?wiadomo??, ?e prac? wykonali po macoszemu. Jednak si?a wy?sza, ktra finansuje projekt nie pozwala na polemik? i zwykle nie rozumie konieczno?ci kontynuowania pracy i tworzenia dokumentacji jak najwi?kszej ilo?ci zabytkw.

Warsztat narz?dziowy archeologia nie ogranicza si? do wspomnianego no?a i kawa?ka drutu. Rozwj technologiczny, wszelkie innowacje wsp?czesnego ?wiata bardzo szybko przyjmuj? si? na polu omawianej nauki. Trjwymiarowe rekonstrukcje zabytkw, programy komputerowe s?u??ce do dokumentacji wykopaliskowej, fotogrametria (fotografie najpewniej zast?pi? wkrtce bardzo subiektywn? dokumentacj? rysunkow?), elektroniczne tachimetry, czyli instrumenty geodezyjne przeznaczone do pomiaru k?tw poziomych, k?tw pionowych oraz odleg?o?ci, to tylko nieliczne z szeregu elementw umacniaj?cych romans wsp?czesnej my?li modernistycznej z minionymi dziejami. Nadal jednak podstawowym narz?dziem pracy archeologa na stanowisku pozostaj? niwelatory i teodolity, rysownica i o?wek, szpachelki, p?dzelki i d?utka... Nawiasem mwi?c, wbrew pokutuj?cemu wyobra?eniu o pracy archeologa na stanowisku, sztychwki i ?opaty to domena tylko i wy??cznie, specjalnie do tego celu zatrudnionych pracownikw fizycznych. Wykwalifikowany archeolog zajmuje si? przede wszystkim stron? techniczn? bada?.

Wsp?czesny Indiana Jones nie jest ju? osamotniony w swym dzia?aniu. Do pomocy ma dzi? sztab specjalistw z wielu dziedzin. Archeologia ??czy bowiem w sobie osi?gni?cia r?nych nauk, g?wnie przyrodniczych: biologii, antropologii fizycznej, oraz chemii, fizyki, geologii, j?zykoznawstwa, etnologii etc. Badania geomagnetyczne, analizy antropologiczne i analogie etnograficzne to dzi? jedne z elementw bada? wykopaliskowych. Interdyscyplinarne konferencje s?u?? podsumowaniu wsplnej, cho? nie zawsze ?atwej i zgodnej wsp?pracy.

Niedawno kto? spyta? mnie: Czy dzisiaj archeologia ma jeszcze racj? bytu? Czy to, co by?o do odkrycia nie zosta?o ju? wydobyte na ?wiat?o dzienne i wyja?nione? Jaki jest sens prowadzenia dalszych bada?? Nietrudno si? domy?li?, ?e drogi pytaj?cy s?usznie skierowa? na siebie ostrze mego gniewu. Jakkolwiek ucieka? mo?emy od tego, co przemin??o, przesz?o?? zawsze b?dzie cz??ci? naszej wsp?czesnej historii. Odkrywaj?c ?lady dzia?alno?ci naszych przodkw i rekonstruuj?c ?rodowisko w jakim przysz?o im funkcjonowa?, uk?adamy krok po kroku dziejowe puzzle ca?ej ludzko?ci. Archeologia nie mie?ci si? w ?ci?le ustalonych ramach definicji, ci?gle bowiem trafiamy na to, co nas zaskakuje, ostatnio: najstarsz? egipsk? mastab? (zob. link 1), muszl? conus z jaskini w polskich Karptach domniemany amulet wczesnego Homo Sapiens (zob. link 2), depozyt ludzkich ofiar w badanym od lat skandynawskim jeziorze (zob. link 3), etc. Odkrycia dokonuj? si? tak?e na naszym lokalnym, rodzimym polu. Tajemnice przesz?o?ci kryj? zarwno miasta, jak i wioski. Dlatego tak wa?na jest pomoc miejscowej ludno?ci w przekazywaniu informacji na temat zabytkw, na ktre natrafia si? przypadkowo, czy trwaj?ce w tradycji ustnej opowie?ci przodkw o miejscach z przesz?o?ci historycznie nieudokumentowanych.

Archeologia, pomimo ca?ej swej naukowej wyj?tkowo?ci, zawsze przyci?ga? b?dzie tajemnic? romantycznej przygody. Pono? praktycznie ka?dy cz?owiek przynajmniej raz w ?yciu, chocia? przez kilka minut chce zosta? archeologiem...

Katarzyna Kurdziel

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Komentarze

avatar Pilzno ma g?os
0
 
 
W naszym mie?cie te? co? kopali, d?ubali, niestety znale?li tylko fragment... bruku:-( A mia?o by? tak pi?knie! Podziemia, fundamenty ratusza i co tam im si? jeszcze zamarzy?o. Mo?e nawet jaki? z?b praprzodka. Na wiosn? ruszaj? prace, maj?ce na celu zabezpieczenie obsuwiska przy Pappasie. Prac? b?dzie nadzorowa? archeolog, bo gdyby czasem, co?, gdzie?... Ja te? ch?tnie ponadzoruj?. A nu? co? znajd? na moim podwrku;-)
avatar Psycho
0
 
 
No podziemi to tam raczej nie szukali bo to przecie? ?aden mit, ?e takie s? pod nami.
Szukali dawnego ratusza, w celu - prawdopodobnie - rekonstrukcji.
Mo?e to po prostu taka akcja, dla upewnienia si?, ?e go nie ma? I teraz mo?na spokojnie rynek przebudowa??
Przyda?o by si?, bo syf si? zrobi? straszny i t?ok.
Jeszcze chyba tylu aut nie by?o nigdy.
Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com