Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
GAP YEAR Odskoczni? od codzienno?ci PDF Drukuj Email
Wpisany przez EWA   
środa, 17 marca 2010 19:31


gyGap year to okre?lenie, ktre narodzi?o si? w krajach anglosaskich. T?umaczy si? je jako rok przerwy, przerwy od rutyny dnia codziennego, monotonii zwyczajnego, grzecznie pouk?adanego ?ycia. Gap year to wyjazd, na ktry decyduj? si? ci, ktrzy chc? wyj?? poza swoje dotychczasowe otoczenie, aby prze?y? co? nowego i spojrze? na ?wiat z perspektywy ludzi ?yj?cych w innych kulturach.


Forma wyprawy jest dowolna. Jedni dok?adnie planuj? podr?, inni zdaj? si? na los i w?asn? intuicj?. Zarwno wolontariat w Afryce czy w Chinach, jak i praktyka w ramach programu AIESEC, czy te? zupe?nie spontaniczna wyprawa tam gdzie nogi ponios? wszystko to mo?na zaliczy? do poj?cia gap year.

Rok jest tu granic? umown?, rwnie dobrze taki wyjazd mo?e trwa? 7 czy 16 miesi?cy (w przypadku niektrych nawet dwa lata i wi?cej). Chodzi o to, ?e ma to by? d?u?szy wyjazd, podczas ktrego mo?na bez po?piechu, a przez to dok?adniej, pozna? oblicza odwiedzanych krajw i nie my?le? o sprawach pozostawionych w domu, tylko w oderwaniu od dotychczasowej rzeczywisto?ci poznawa? ?rodowiska dot?d nieznane. Dlatego gap year nie ma nic wsplnego z zorganizowanymi wycieczkami-objazdwkami, podczas ktrych tury?ci s? niemal?e przep?dzani przez najwi?ksze zabytki ?wiata, zd??? zrobi? kilka kolorowych zdj?? i nakupi? drobiazgw dla rodziny bez do?wiadczenia tego, co najwa?niejsze, czyli uchwycenia prawdziwego klimatu zwiedzanego miejsca no c?, na to potrzeba czasu.


I jeszcze jedno, gap year to odskocznia od codzienno?ci, ktra jednak nie powinna by? form? ucieczki od problemw. To podr?, w ktr? trzeba wybra? si? z g?ow? nieobci??on? k?opotami, lecz otwart? na nowe do?wiadczenia, z ktrej wraca si? bardziej odwa?nym, otwartym i m?drzejszym.


Pocz?tkowo gap year by?o zjawiskiem charakterystycznym dla ?rodowiska ludzi m?odych, nie obci??onych ?adnymi zobowi?zaniami, ktrzy wyruszali w podr? przed rozpocz?ciem studiw, w trakcie lub po ich zako?czeniu. Dzi? na gap year wyruszaj? rwnie? ludzie starsi, ktrzy maj? ju? sta?? prac? i ustabilizowane ?ycie. Powody wyjazdw s? przer?ne. M?odych przewa?nie w podr? ci?gnie ch?? prze?ycia przygody przed wkroczeniem w doros?e ?ycie, zdobycie do?wiadczenia, sprawdzenie si?. Doro?li potrzebuj? zmiany i odpoczynku od dotychczasowego ?ycia od pracy, ktra wypala i nie satysfakcjonuje, od codziennego po?piechu, w ktrym ju? dawno zapomnieli co jest dla nich naprawd? wa?ne. Dlatego przerwa w ?yciorysie czy rok w bok, jak inaczej okre?la si? gap year, jest dla niektrych ratunkiem przed wyja?owieniem z urokw ?ycia.

Prasa oraz Internet zawieraj? mnstwo relacji osb, ktre zdecydowa?y si? na d?ug? podr? w nieznane. Zabieraj? ze sob? laptopy, na bie??co prowadz? blogi, na ktrych relacjonuj? swoj? podr?. Dzi?ki Internetowi maj? kontakt z bliskimi, nawi?zuj? znajomo?ci z innymi podr?uj?cymi, wymieniaj? si? radami, czasem kto? komu? poleci nocleg.


gy2Polka, jedna z bohaterek artyku?u zamieszczonego w Twoim Stylu sugestywnie zatytu?owanego Przerwa na ?ycie, postanowi?a wyjecha? na gap year, gdy nie dosta?a si? na studia. Podr? rozpocz??a od Indii, p?niej by? Nepal i Himalaje. Gdy sko?czy?y si? pieni?dze, wrci?a do Europy. Podr?owa?a zarabiaj?c w czasie drogi. W Rzymie opiekowa?a si? dzie?mi, na Ibizie pracowa?a w barze, a w Dortmundzie roznosi?a ulotki. We W?oszech trafi?a si? jej mo?liwo?? d?u?szej pracy w hostelu, wi?c skorzysta?a zosta?a na d?u?ej i nauczy?a si? w?oskiego. Po roku nie wrci?a do Polski by, jak pocz?tkowo planowa?a, znowu podej?? do egzaminw wst?pnych. Mia?a zaoszcz?dzone pieni?dze i postanowi?a wykorzysta? je na podr? po Ameryce Po?udniowej. Tam podr?uj?c autostopem zwiedzi?a Peru i Ekwador. Mia?a wiele obaw, ale jak sama mwi: szybko przekona?am si?, ?e w podr?y obowi?zuje ta sama zasada co w normalnym ?yciu: kieruj si? zdrowym rozs?dkiem i traktuj ?wiat z ?yczliwo?ci?. (Twj Styl, nr 07 [228] 2009).


Polski portal gapyear.pl propaguje ide? tego typu wyjazdw, zawiera m.in. wywiady i relacje gapowiczw. Osoby i ich podr?e s? przer?ne. Jaka? para okr??y?a ?wiat dooko?a ?pi?c w namiocie, podr?uj?c auto i ?aglostopem, dorabiaj?c na dalsz? podr? gdziekolwiek si? da?o: na farmie, zmywaj?c naczynia w restauracji czy uk?adaj?c kafelki. Podr? zaj??a im 13 miesi?cy. Innej parze pozytywnych szale?cw okr??enie globu zaj??o 2 lata. A jeszcze inni planuj? ponad 3 letni? podr?, poniewa? jak sami mwi?: s? zwyk?ymi lud?mi, ktrzy potrzebuj? odrobiny szale?stwa, ?eby nie zwariowa? i przypomnie? sobie co jest w ?yciu najwa?niejsze (http://www.gapyear.pl/w-drodze/w-kilka-lat-dookola-swiata.html). Pewna kobieta jest w trakcie podr?y po Indiach realizuje swoje marzenie i twierdzi, ?e ?yje pe?ni? ?ycia. Kto? inny odby? roczny sta? w Chinach w ramach programu AIESEC, zdoby? do?wiadczenie na stanowisku managera i przy okazji pozna? Chiny.


I du?o, du?o innych historii, ktrych wszystkich nie sposb zamie?ci? w jednym artykule. Po ich przeczytaniu rodzi si? pewne przekonanie, ?e niezb?dn? i nigdy nieko?cz?c? si? potrzeb? cz?owieka jest d??enie do wolno?ci.


Na koniec:

OSTRZE?ENIE!

Strona gapyear.pl zawiera rwnie? relacje osb, ktre podr?owanie uczyni?y tre?ci? swojego ?ycia. Ci?gle s? w drodze, opisuj? jak to robi?, co im to daje i podkre?laj?, ?e nie wyobra?aj? sobie powrotu do normalnego ?ycia. Z miejsca mog? zarazi?! Dlatego je?eli kiedykolwiek my?la?e? lub my?lisz o tego rodzaju wyje?dzie, zastanw si? zanim wejdziesz na t? stron? (lub jej podobne), bo by? mo?e b?d? to twoje ostatnie dni w kraju!

Komentarze

avatar pppoland
0
 
 
Odno?nie tego ciekawego artyku?u przypomnia? mi si? film pt. 'Into the Wild".
Historia m?odego cz?owieka, ktry rzuci? wszystko w poszukiwaniu wolno?ci.
Naprawd? ciekawy film, polecam :)
avatar Psycho
0
 
 
Zar?bisty film!

A najlepsze jest to, ?e to prawdziwa opowie??.
Pod koniec filmu jest zdj?cie oryginalne.
Zaskakuj?co podobne zreszt?.
avatar Zbynek
0
 
 
Witam.
Zaczn? od tego, ?e artyku? jest bez ?adnej ?ciemy naprawd? bardzo ciekawy, porusza wyobra?ni? i budzi w czytaj?cym ch?? sprbowania jak ta wolno?? smakuje. My?l?, ?e wielu bardzo podoba?aby si? taka odskocznia od szaro?ci ?ycia codziennego. Lecz takie mrzonki mog? snu? jedynie ludzie bez ?adnych zobowi?za?, najcz??ciej m?odzi nie maj?cy na utrzymaniu rodzin, nie zwi?zani prac? zawodow?. To rwnie? pole do popisu dla tych, ktrych samo ?ycie wbrew ich woli uczyni?o wolnymi funduj?c im bezdomno??. By?by to nawet jaki? sposb na znalezienie swojego miejsca na ziemi. Co by?my jednak powiedzieli o kim?, kto rzuca posad? w firmie (?adna firma nie zgodzi si? trzyma? komu? etatu przez dwa lata), zostawia rodzin? bez ?rodkw do ?ycia i rusza w ?wiat zakosztowa? wolno?ci? Chyba nie ma w?tpliwo?ci, na jakie miano kto? taki zas?uguje.
A mo?e poczeka? a? dzieci si? usamodzielni?, nadejdzie upragniona emerytura, du?o wolnego czasu i .... zamkn?? oczy na bujanym fotelu, pykn?? fajeczk? i mo?emy podr?owa? do woli.
Pozdrawiam
avatar podlak
0
 
 
Dobry art, aczkolwiek zbieralem sie od srody do dzisiaj zeby go przeczytac :) ciekawe doswiadczenia na pewno wszyscy ludzie przechodza prowadzac taki tryb zycia. Tez chcialbym takie cos przezyc, ale trzyma mnie tu na miejscu wiele rzeczy, dlatego nie jest to do konca dla mnie. Ale planuje takiego tripa na wakacje z tym ze po Polsce, na max 2 tygodnie, bo wiadomo, nie da rady tak caly czas jezdzic ;) Zycze wytrwalosci wszystkim, ktorzy zrobia sobie takiego prawdziwego gap year'a!! ;)
avatar Psycho
0
 
 
Nie da rady tylko z jednego wzgl?du - MOIM ZDANIEM - ?e jedziesz jako turysta - a o ty mowa jest w arcie.

Ca?a zabawa polega na tym by wej?? na taki stopie? samo?wiadomo?ci, by uwolni? si? od pewnych rzeczy.
Zbynek dobrze mwi, ze je?li kto? utrzymuje rodzin?, czy ma r?ne zobowi?zania, to jest to rzesz - W NASZEJ KULTURZE - nie do pomy?lenia, a nawet naganne, by na jaki? czas znikn??. Kto by to pomy?la? by znikn?? i zaj?? si? tylko sob??!?!?

Jednak wiele teorii a nie jeste?my pempkami ?wiata jako polska, ktre mwi?, ?e ?yjemy po to by jak najwi?cej do?wiadcza? i uwolni? si? od r?nych ?a?cuchw. Bo je?li kto? mwi, ?e jest szcz??liwy i wolny a musi bankom co miesi?c p?aci? i pracuje na to d?ugo i ci??ko to co? jest nie tak. To tylko usprawiedliwian ie swojego ?ycia.

Ka?dy ma swoje miejsce. GAP YEAR czy jakkowlwiek nazwiemy jak?kolwiek z form sp?dzania z sob? czasu i POMY?LENIA, jest czym? co ka?dy prze?ywa indywidualnie. Takie "terminy" my?l? ?e powsta?y jako przeciwwaga do tego co si? dzieje z cywilizacj?, nie inaczej. Da? ciep?o i schronienie swojej rodzinie to najpi?kniejsza i najbardziej wymagaj?ca determinacji i odwagi przygoda!
avatar Peacetashek
0
 
 
To musi by? ?wietna sprawa, tylko jak kto? wy?ej zauwa?y?, chyba nie dla wszystkich... Pi?kne jest na pewno to, ?e mo?na zetkn?? si? z innymi kulturami i niejednokrotnie obali? ksi??kowe mity o jakich? krajach i narodowo?ciach. Chyba trzeba te? troch? odwagi, ?eby si? porwa? na tak? przerw?, ale my?l?, ?e ona pozytywnie wp?ywa na ?ycie. Taka zmiana o 360 stopni, zerwanie z rutyn?. Prze?y? tak? podr?, to jest co?. :)
avatar Hunya
0
 
 
Z kim? mo?e bym i pojecha?a, ale sama pewnie bym si? nigdy nie zdecydowa?a.
Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com