Drukuj
Wpisany przez Qba   
piątek, 26 marca 2010 09:53

rkonW dniach 12-14 marca na terenie jednej ze szk? w Rzeszowie odby? si? kolejny ju? konwent fantastyki R-Kon. Podobnie jak rok temu mia?em przyjemno?? uczestniczy? w tej niezwyk?ej imprezie. Jednak nawet tak niezwyk?e chwile niestety maj? swj kres nie pozostaje mi nic innego jak napisa? kilka zda?, by uwieczni? ten wyjazd i zach?ci? tych, ktrzy jeszcze nie byli na podobnej imprezie do wzi?cia w niej udzia?u w przysz?o?ci.

Najpierw jednak kilka s?w wyja?nienia dla tych, ktrzy nie wiedz? na czym polegaj? konwenty fantastyki. Impreza tego typu, jak sama nazwa wskazuje, zrzesza mi?o?nikw szeroko poj?tej fantastyki. Jest wi?c to zarwno: film, muzyka, gry (zw?aszcza te bez pr?du k?ad?ce wi?kszy nacisk na u?ywanie wyobra?ni) jak i literatura. Krtko mwi?c, sztuka w ka?dej postaci po??czona z solidn? porcj? rozrywki.

Na konwenty ?ci?gaj? g?wnie m?odzi ludzie, cho? nie jest to regu??, bo jedyna zasada to by? m?odym duchem i interesowa? si? przynajmniej jedn? z ga??zi fantastyki. Spotka? tu wi?c mo?na fanw ksi??ek zaczytanych w swoich ulubionych powie?ciach lub dyskutuj?cych miedzy sob? o ciekawych pozycjach, graczy RPG rozmawiaj?cych o nowych systemach lub organizuj?cych sesje oparte o jeden z tych systemw, utalentowanych twrcw oraz ca?? mas? ludzi, ktrzy po prostu szukaj? dobrej, ambitnej rozrywki w ciekawym gronie. Konwent fantastyki to ?wi?to ludzi z fantazj?.

W zwi?zku z tym, ?e ka?dy konwent odbywa si? zazwyczaj w jakiej? konwencji (przyk?adowo zesz?oroczny konwent przybra? szaty wieku pary z odrobin? magii, czyli Steam Punka) organizatorzy uznali, ?e tegorocznym tematem przewodnim b?d? niezwyk?e stwory. Tak te? w nieco potwornym stylu (ale z przymru?eniem oka) toczy?a si? zabawa, co mia?o swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w du?ej ilo?ci prelekcji zwi?zanymi tematycznie z potworami. Jak zwykle bowiem spora cz??? programu to w?a?nie prelekcje, ktre tym razem odbywa?y si? symultanicznie w trzech salach. Dzi?ki temu ca?y czas mogli?my wybiera? jeden z trzech r?nych tematw serwowanych nam w danym czasie przez prelegentw.

Czy by?o ciekawie? Tak by?o, cho? musz? przyzna?, ?e tematyka potworw nieco zaw??a?a pole mo?liwo?ci. Chyba ka?dy nawet s?abo zorientowany fantasta s?ysza? o wi?kszo?ci r?nych dziwnych stworze?; prawd? mwi?c niewiele z tego tematu da?o si? wykrzesa?. By?o troch? z kryptozoologii, by?o o potworach w r?nych mitach i kulturach, i oczywi?cie o potworach w grach rwnie? etc.

Najbardziej z potwornych prelekcji zapad?a mi jednak w pami?? ta dotycz?ca stworze? w mitologii japo?skiej i z terenw przyleg?ych. Dowiaduj?c si? o niektrych z nich zrozumia?em, czemu Ci ludzie maj? tak osobliwe poczucie estetyki ;). Demon z wielkim okiem w odbycie nie wymaga jakiegokolwiek komentarza :].

Oczywi?cie prelekcje nie ogranicza?y si? tylko do tematyki dziwnych stworw. Jak zwykle by?o kilka prezentacji nt. r?nych systemw RPG, nie zabrak?o elementu militarnego z interesuj?c? prelekcj? o systemach wywiadowczych i prowadzeniu dzia?a? partyzanckich etc.

Podobnie jak w zesz?ym roku najch?tniej uczestniczy?em w prelekcjach naszego rodzimego autora i ?wietnego gaw?dziarza Jakuba ?wieka, ktry potrafi arcyciekawie rozmawia? dos?ownie na ka?dy temat. Spotkania z nim to gwarancja ?wietnie sp?dzonego czasu.

Jak zwykle z przyjemno?ci? uczestniczy?em w tym, co przygotowa? studencki klub fantastyki z Lublina Grimuar. S? to ludzie, ktrzy trzymaj? naprawd? ?wietny poziom: mocno przyk?adaj? si? pod wzgl?dem merytorycznym, ich prelekcje s? naprawd? ciekawe, tworz? rwnie? odpowiedni? opraw?, a przy tym s? po prostu szalenie sympatyczni. A? ?al, ?e Lublin jest tak daleko i uczestniczy? w tym, co robi? zdarza mi si? mniej wi?cej raz w roku.

Konwent Fantastyki to jednak nie tylko prelekcje. To rwnie? r?nego rodzajunrozgrywki, Games Room (czyli sala gdzie mamy do dyspozycji r?ne gry planszowe etc. i mo?emy sobie w nie zagra?), konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, oraz LRPy czyli terenowe rozgrywki RPG, nastawione na odgrywanie rl przydzielonych nam postaci.

Na konkursach by?em dwch, na jednym cho? posz?o mi marnie, nie?le si? ubawi?em. Z kolei na drugim muzycznym troch? plu?em sobie w brod?, gdy? kumpel, z ktrym mia?em w planie wzi?? udzia? w konkursie nieco si? sp?ni?, i ostatecznie nie zg?osi?em naszego uczestnictwa. Potem si? okaza?o, ?e bezb??dnie odgadywa?em praktycznie wszystko i startuj?c zapewne zaj?liby?my jakie? czo?owe miejsce. Ale c?, innym razem :).

O pozosta?ych elementach poza-prelekcyjnych jednak niewiele mog? powiedzie?, gdy? je sobie po prostu odpu?ci?em. Siedzia?em g?wnie na prelekcjach, a reszt? czasu sp?dzi?em w konwentowej knajpie na rozmowach z lud?mi. Konwentowa knajpa w tym wypadku okaza?a si? troch? za ma?a jak na ilo?? zainteresowanych ludzi i ci??ko by?o o miejsce. A z drugiej jednak strony, w konwencie wzi??o udzia? kilkaset osb (z ktrych spora cz??? z takiego przybytku lubi korzysta?); trzeba przyzna?, ?e ma?o ktra knajpa by?aby w stanie wszystkich pomie?ci?.

Atmosfera by?a przednia i g?o?na, zw?aszcza, ?e niektrzy prbowali swoich si? w karaoke wy?piewuj?c r?ne rockowo-metalowe kawa?ki z r?nym, ale na og? zabawnym skutkiem.

Konwent to miejsce gdzie mo?ecie spotka? takich maniakw jak my. Tak te? i mnie uda?o si? spotka? ludzi, ktrych nie widzia?em od roku i wsplnie mogli?my dyskutowa? o naszych ulubionych postaciach, ich woja?ach, oraz o tym, co nam niesie przysz?o??.

Sale sypialne to jak zwykle sala gimnastyczna plus, w tym przypadku, kilka sal lekcyjnych. Pomieszczenia te by?y jednak g?wnie przechowalni? baga?u. W ko?cu na konwent nie jedzie si? po to, aby spa? :). Noce by?y rwnie udane co dnie, a efektem mojego niespania, by?y prawie 24 godziny snu po powrocie.

Jak zwykle powrt do rzeczywisto?ci wywo?a? lekki bl istnienia, bo jak tu si? nie do?owa?, kiedy ko?czy si? co? tak niezwyk?ego. Jednak nie ma co rozpacza?, za rok kolejny R-Kon (mocno wierz?, ?e tak b?dzie), a w mi?dzyczasie mo?na si? przecie? wybra? na jeden z konwentw, organizowanych w innych miastach.

Fanta?ci, ??czcie si?! :)


Komentarze

avatar Hunya
0
 
 
Mo?e w nast?pnym roku. Albo za 2 lata ;D Zobaczymy ;)
avatar Draxus
0
 
 
Zeby nie bylo tylko tak jak z wieloma rzeczami - kiedy sie niektorzy zajaraj?, tego juz nie bedzie. :] A Kowenty niestety maja ostanio tendecje do padania (w krakowie praktycznie wymarly, a bylo to miejsce swego czasu centrum kowentowe), R-Kron co roku jest "ostatni" od jakiegos czasu.. :] Mam wrazenie, ze braciom i siostrom z polnocy, sie zdecydowanie lepiej w tej materii wiedzie. :]
avatar Hunya
0
 
 
Teraz zbli?a si? krakowski konwent Magnificon[pocz?tek kwietnia]. Tylko jest to mangowy konwent i tematycznie nawi?zuje do kultury Japonii. Oglnie nie ma du?o konwentw fantastyki o rozleg?ej tematyce, ja ostatnio zbieram same zaproszenia na komiksowe [szczeglnie mangowe] konwenty, ale za daleko lub w z?ym terminie.
Najbardziej chcia?abym pojecha? na Pyrkon - tegoroczny sko?czy? si? w?a?nie w niedziele. Maj? fajnie rozbudowany program zawsze. Pozna? to jednak zbyt daleko no i nie ma z kim jecha? jak si? nie ma jeszcze osiemnastki na karku.
Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?