Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Moje pierwsze studio- czyli co jest potrzebne do nagrania? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Peter   
czwartek, 13 maja 2010 14:11

Jak nagra? gitar? ? Oto jedno z pierwszych pyta?, ktre zadaje ka?dy kto ma styczno?? z tym instrumentem. Dlaczego ? Po pewnym okresie nabieramy ochoty by wko?cu mc pos?ucha? tego jak gramy. Kombinujemy z rejestracj? obrazu video bo jest to najprostsze rozwi?zanie i najlepiej dost?pne, a jak nam co? wyjdzie chcemy podzieli? si? tym z ca?ym ?wiatem- jeste?my z tego dumni. St?d te? na stronie Youtube jest tak wiele filmikw, tych mniej udanych i tych bardziej. Warto pokusi? si? tutaj o ich pobierzn? analiz?. Co sprawia, ?e jeden film jest lepszy lub gorszy od drugiego?

Pierwszym czynnikiem decyduj?cym o takiej ocenie jest ewidentnie umiej?tno?? gry danej osoby, drugim brzmienie gitary a trzecim jako?? video. Nie oszukujmy si?, w wi?kszo?ci bywa tak, ?e nasz? uwag? podczas przegl?dania nawet najgorzej nagranych filmw przykuwa brzmienie. I dzisiaj chc? si? na nim skupi?. Jak nagra? gitar? by brzmia?a dobrze? Jakim sprz?tem trzeba dysponowa?? Ile kosztuje ? Odpowiedzmy sobie po kolei na te pytania.

S? dwa sposoby na zarejestrowanie gitary- pierwszy to liniowy a drugi poprzez u?ycie mikrofonu. Opiszmy pierwszy z nich- liniowy. Istnieje wiele mitw o tym, ?e wystarczy nam kabel JJ (jack- jack), przej?ciowka z gniazda jack do mini jack, gitara i podstawowy program. Zgodz? si? z tym. Jednak by te bardzo okrojone i potencjalnie niskie wymagania zda?y egzamin warto by?oby si? zastanowi? nad do?c okrutn? i najwa?niejsza kwesti?- jak? mamy kart? d?wi?kow??

Karty d?wi?kowe i interface'y.

Wi?kszo?? komputerw posiada karty d?wi?kowe zintegrowane (tzw. integry) na p?ycie g?wnej. Niew?tpliwie wystarcz? one do uzyskania d?wi?ku z komputera- s?uchania muzyki, grania w gry, ogl?dania filmw. Jednak niestety nie b?d? si? one nadawa?y do nagrania gitary, ktre b?dzie owocowa?o dobrym brzmieniem. Na forach internetowych i innych ?rd?ach mwi si?, ?e pierwsz? kart? i najta?sz? a zdecydowanie lepsz? od integry jest Creative Live. Ju? na pierwszy "rzut ucha" mo?na us?ysze? diametraln? r?nic? w odtwarzaniu muzyki z tej karty. Nie jest to straszny wydatek. U?ywane Live'y mo?na dosta? ju? od 40 z?. Kolejn? kart? z niskiej p?ki jest rwnie? Soundblaster Audigy, ktry jest oferowany w r?nych wersjach ta?szych i dro?szych. Mo?na go kupi? ju? od 100z?. A je?li zasobno?? portfela nie pozwala na dro?sze rozwi?zania przygod? z nagrywaniem warto rozpocz?? od tej najprostszej karty. Zapytacie jaka jest r?nica w kartach za 1000z? a tymi za 100z?. Jest wielka. Sandardowe parametry nagrywania daj?ce jako?? radiow? czyli tak? jak? s?yszycie na p?ytach mieszcz? si? pomi?dzy 16 bitw i 48kHz. Utwory nagrane w takiej jako?ci, dobrze zmiksowane daj? ju? mo?liwo?? uzyskania naprawd? profesjonalnego brzmienia. Najlepiej jest posiada? kart? tudzie? interface ktry oferuje parametry 24bit na 96kHz. Nagrania na takim sprz?cie konwertuje si? wtedy do jako?ci 16/48 i jest po sprawie. Niestety karty ktre oferuj? takie parametry oscyluj? w kwotach od 200 z? w gr?. Zatem je?li zale?y Wam na naprawd? niez?ej jako?ci uzyskanej w domowym studio nale?y zaopatrzy? si? w sprz?t z takiej p?ki. I tutaj wychodzi nam na spotkanie seria interface'w stworzonych przez firm? Line 6 POD. Najprostszym z tej rodziny jest Line 6 POD GX ktry oferuj? jako?? maksymaln? 16bit 48kHz ktra naprawd? na pocz?tek wystarczy. Koszt nie jest wielki- nowy Line 6 POD GX kosztuje w granicach 380z?. Interface o jakim pisz? to nic innego jak karta d?wi?kowa ktr? wystarczy pod??czy? do uwaga GNIAZDA USB ! Czyli najprostsze rozwi?zanie z mo?liwych. Nie musicie rozbiera? komputera i grzeba? si? w pod??czeniach. Wsytarczy wpi?? sprz?t w USB ktre to posiada ka?dy komputer. Do takich interfacew zazwyczaj do??czane jest oprogramowanie, ktre pozwoli Wam stawia? pierwsze kroki w nagraniach a zarazem jak nauczycie si? "kr?ci?" ga?kami rwnie? ?wietn? jako?? nagra?. Niezale?nie jednak jak? z kart wybierzecie trzeba si? jako? "wpi??" z gitar? w komputer. Tutaj faktycznie potrzeb? jest kabel i gitara. W przypadku kart zintegrowanych i reszty sprawa jest prosta. Ka?da z tych kart posiada wej?cie liniowe w ktre musimy wpi?? kabel jack. St?d potrzebna jest przej?ciwka z du?ego jacka na ma?y, integry i creativy maj? wej?cia na ma?e jacki. Dalej polecam ?ci?gn?? najprostszy program np. Audacity. Jest to darmowe oprogramowanie w pe?ni legalne a zarazem proste i czytelne. Je?li ju? poczynimy nast?puj?ce rzeczy warto ustawi? poziom wej?cia liniowego na karcie d?wi?kowej tak by przy uderzeniu strun nie powstawa?y zniekszta?cenia. I tu jest problem w?a?nie. S?abe karty nie wytrzymuj? zakresu cz?stotliwo?ci gitary i praktycznie nie mozliwym jest omini?cie trzaskw i zniekszta?ce? przy kartach zintegrowanych i tych z najni?szych serii. To bardzo irytuj?ce sam o tym wiem bo tak zaczyna?em rwnie?. Niestety, jako?? i warunki pracy trzeba sobie kupi?. Poza tym wa?n? spraw? te? jest jako?c kabla. Polecam Wam by?cie nie kupowali kabli za 15 z?. One i tak po 2 miesi?cach nie nadaj? si? do niczego. ?ami? si? wtyczki jack, s? zb?dne przebcia przez marne ekranowanie. Za 50 z? mo?na kupi? kabel np. firmy Proel Die Hard. To kable z do?ywotni? gwarancj? i sprawdzaj? si? wy?mienicie! Ale jakby nie by?o- ustawiamy poziom wej?cia liniowego na karcie d?wi?kowej tak by takowe trzaski i inne by?y najmniejsze. W??czamy program i... Nagrywamy!

Nagrywanie, komputer i kolejne problemy.

Jesli zarejestrujecie jeden "?lad" czyli powiedzmy podk?ad a chcecie nagra? solwk? musicie wstawi? kolejn? ?cie?k?, ktra Wam to umo?liwi. I teraz kolejny problem- sam g?owi?em si? - dlaczego jak nagrywam solo pod podk?ad s?ysz?, ?e jest "przesuni?cie" w melodi. Przecie? gra?em w "punkt" ! Jest to mo?liwe. W jaki sposb? Tutaj k?ania si? nam pami?? operacyjna komputera czyli RAM oraz p?yta g?wna. Je?li powstaje taki problem musicie mie? najprawdopodobniej komputer z pami?ci? operacyjn? ponie?ej 1 GB. Teoretycznie zaleca si? by komputer na ktrym nagrywacie mia? conajmniej 2GB RAMu. Wszystko jednak zale?y od p?yty g?wnej i jej wydajno?ci. Je?li masz dobr? p?yt? g?wn? wystarczy 1GB RAMu. Wtedy jest po problemie. Najpro?ciej pisz?c- im wi?cej ?cie?ek tym wi?cej pami?ci operacyjnej jest potrzebne do ud?wigni?cia takiej pracy. Zdarza?o mi si? tak, ?e znajomi pisali do mnie z pytaniem dlaczego wiesza im si? system podczas nagrywania. Moje pytanie- ile nagra?e? ?cie?ek? Pada odpowied?- przy czwartej mi si? zawiesi?. I tu jest w?a?nie pies pogrzebany. Komputer musi mie? zaplecze do przetwarzania tego co robicie. Pami?tajcie, ?e nagranie to nie jest wszystko. Program przetwarza to co robicie. Nak?adacie r?ne efekty, equalizery itp a wszystkie efekty to po prostu programy dzia?aj?ce w programie. A to zu?ywa pami?? operacyjn?. Dobrze jest zminimalizowa? jej u?ycie poprzez np. wy??czanie zb?dnego podczas pracy oprogramowania typu GG, albo np. ustawienie braku tapety na pulpicie. Dziwne? A jednak dzia?a. Dobrze ustawiony komputer oraz brak zb?dnego oprogramowania przyspiesza prac? nad muzyk?. A je?li chcecie nagra? np. mia?d??cy metalowy materia? riffowy musicie nagra? dwi? oddzielne ?cie?ki powtarzaj?c tym samym swoje partie dwa razy. Ale o tym jeszcze napiszemy.

Programy do nagrywania i brzmienia gitarowe.

Wspomnia?em wy?ej o programie Audacity. Jest darmowy i ?ci?gni?cie go z sieci zajmuje chwil?. W profesjonalnych studiach u?ywa si? programw takich jak Cubase , Pro Tools, Fruity Loops. Ja akurat polecam Cubase poniewa? moim zdaniem jest on najbardziej intuicyjny i przyjazny dla oka pracuj?cego. Niestety oficjalna i legalna wersja kosztuje sporo. Zawsze jednak mo?na po?yczy? od znajomego by si? pobawi? troszk?. Tutaj otwieraj? si? nowe bramy przed muzykiem. W zale?no?ci jakie wtyczki- czyli programy dzia?aj?ce pod tym programem posiadacie dost?pne s? np. modele r?nych wzmacniaczy. Tam pojawiaj? si? mo?liwo?ci kreowania brzmie? itp. Dok?adn? prac? w takim programie i to jak mo?na w 15 min nagra? dobrze brzmi?cy track porusz? w innym artykule.

Prostszym rozwiazaniem jak na pocz?tek jest w?a?nie kupno takiego interface'u jak Line 6 POD GX. Do niego jest do??czone oprogramowanie ktre umo?liwi Wam nie tylko intuicyjne i proste nagrywanie ale rwnie? b?dzie posiada? ca?? gam? wzmacniaczy gotowych do u?ycia i umo?liwiaj?cych Wam kreowanie w?asnego niepowtarzalnego brzmienia.

Tym sposobem mo?emy zreasumowa? to co napisali?my o nagrywaniu poprzez lini?. Dobra karta d?wi?kowa, komputer z pami?ci? RAM minimum 1 GB oraz program do nagrywania. Je?li macie komputer ktry spe?nia takowe wymagania to ca?kowity koszt ktry umo?liwi Wam spokojn? prac? w swoim domowym studio b?dzie oscylowa? w granicach 450z?. Interface + kabel. Polecam firm? Line 6 bo faktycznie moim zdaniem sta?a si? ona pionierem w kreowaniu brzmie? cyfrowych i pracy studyjnej dla amatorskich nagra? domowych. Poza tym daj? to nam rwnie? ?wietn? baze treningow?. Np. koszt dobrze brzmi?cego comba do ?wicze? w domu do oko?o 500z?. A w tej kwocie mamy wpe?ni wystarczaj?cy sprz?t do nagra? a zarazem ?wiczenia w s?uchawkach. Skoro omwili?my temat nagrywania liniowego a w?a?ciwie techniczne sprawy dotycz?ce tego mo?emy przej?? do nagrania poprzez u?ycie mikrofonu.

Nagrywamy prawdziwy wzmacniacz.

W tym temacie rwnie? wa?n? jest sprawa karty d?wi?kowej i jako?ci mikrofonu. Je?li u?yjecie sprz?tu za 5 z? do rozmw przez skype'a uzyskacie podobny efekt jak przy u?yciu karty zintegrowanej. Brzmienie b?dzie p?ytkie i plastikowe a mikrofon nie wytrzyma cz?stotliwo?ci na ktrych pracuje gitara. Owszem, mo?na zaczyna? od takiego sprz?tu ale niestety on nie da Wam tego co s?yszycie na p?ytach ulubionych kapel. Mikrofony jakie s? dost?pne do nagrywania instrumentw s? naprawd? r?ne. Za studyjny standard i mo?ecie mi wierzy?- znajduje si? on w KA?DYM studio, jest ju? legendarny mikrofon firmy Shure model SM 57. S?ynie on z tego, i? oddaje prawdziwe brzmienie nagrywanego instrumentu. Polecam go ka?demu ! Mo?na go kupi? ju? za oko?o 200z? jednak w tych cenach niestety s? dost?pne podrbki. Orgina?y, u?ywane, mo?na znale?? w kwotach od 300z?. Jak je rozpozna? te? porusz? w innym artykule. Musicie si? z tym liczy?. Nie mwi?, ?e s? z?e. Na pocz?tek mo?na si? o takow? podrbk? pokusi? bowiem je?li zaczynacie przygod? z muzyk? niekoniecznie b?dziecie s?yszeli r?nic? pomi?dzy orgina?em a podrbk?. Musicie mie? jednak ?wiadomo??, ze jak ju? rozwiniecie swoje umiej?tno?cia wzrosn? Wasze wymagania sprz?towe i pierwszy do wymiany pjdzie mikrofon. SM57 jest prawdziwie uniwersalnym studyjnym wo?em roboczym. Mo?na nagra? na nim wokale, gitary i inne instrumenty. Skupiam si? na tym modelu poniewa? jest on naprawd? przyjazny w pracy a wystarczy go dobrze ustawi? przy wzmacniaczu wcisn?? REC a brzmienie mo?e naprawd? zaskoczy?! Je?li nab?dziecie du?ej wprawy niekiedy wystarczy na nagran? ?cie?k? na?o?y? lekki equalizer, troch? j? skompresowa? i to wszystko!

Na pewno nagrwanie przez mikrofon jest po pierwsze bardziej kosztowne i pracoch?onne. Kosztowne dlatego, ?e taki ju? profesjonalny mikrofon trzeba wpi?? w interfac'e, ktry posiada wejsci? typu canon. A taki interface mo?e kosztowa? nawet od 500z?. Do tego koszt mikrofonu 300z?, do tego kabel oraz statyw pod mikrofon i robi nam si? prawie 1000z?. Jest to wyj?cie na pewno dla tych ambitniejszych osb. Gitara nagrana liniowo nawet je?li uda Wam si? ustawi? dobre brzmienie, zawsze b?dzie s?ycha?, ?e jest to cyfra. Je?li wi?c zale?y Wam na profesjonali?mie trzeba niestety uzbroi? si? w cierpliwo?? i od?o?y? wi?cej pieni?dzy. A pracoch?onne dlatego, ?e przy ustawianiu mikrofonu przy wzmacniaczu tez trzeba si? nachodzi?. Jak go dobrze ustawi?? Rwnie? na te pytanie odpowiemy sobie w innym artykule. Poza tym jeszcze inny czynnik utrudniaj?cy nagrywanie mikrofonem to... s?siedzi. Wzmacniacz trzeba rozkr?ci? nawet je?li to tranzystor. A to ju? mo?e si? niespodoba? s?siadom. St?d je?li nie macie warunkw do nagrywania w mieszkaniu poprzez u?ycie mikrofonu najlepiej jest pokusi? si? o prostsze i ta?sze rozwi?zanie. Czyli nagrywanie liniowe. Przecie? kumplom z kapeli wystarczy dobrze brzmi?cy szkic utworu nagrany w taki sposb.

Jak widzicie nagranie dobrze brzmi?cej gitary niestety jest uwarunkowane sprz?tem jaki posiadacie. Druga sprawa to Wasza wyobra?nia i umiej?tno?ci. Na szcz??cie technologia wysz?a naprzeciw wymaganiom szarego Kowalskiego siedz?cego w domu. Niegdy? sprz?t studyjny kosztowa? krocie. Dzisiaj jak widzicie do nagrania liniowego czyli najprostszego z mo?liwych wystarczy 500z? i dobry komputer. A i ten ju? w standardzie posiada te magiczne 1 GB RAMu. Warto jeszcze mie? troch? miejsca na dysku do zapisywania projektw. Polecam Wam tak? form? pracy poniewa? rozwinie Wasz? wyobra?nie muzyczn? a na pewno rozwinie i urozmaici kompozycje jakie macie w g?owie. Ka?dy gitarzysta marzy o pracy nad utworami, w ktrych b?dzie wszystko po ichniemu, do ktrych nikt nie b?dzie si? wtr?ca?. A to gwarantuje Wam praca w Waszym amatorskim prywatnym studio domowym. Jak nagrywa? krok po kroku, jak ustawia? brzmienia, jakich sztuczek u?ywa? omwimy w innym artukule. Powodzenia gitarmaniacy !

Peter Sverige.

Komentarze

avatar Nick
0
 
 
Co ten artyku? ma wsplnego z tym portalem ju? nie macie co dodawa??
avatar pmfull
0
 
 
aaa tam - czepiasz si?
Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com