Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Cele portalu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
czwartek, 10 września 2009 13:26

Portal e-pilzno.com ma na celu:

1. Promowa? nasze miasto nie tylko w Polsce, ale i na ?wiecie poprzez podejmowanie aktywnych dzia?a? w przestrzeni wirtualnej.

2. Pomaga? ka?demu, kto ma ciekawe pomys?y zwi?zane z rozwojem rzeczywisto?ci witualnej portalu, jak i urozmaiceniem tego, co si? dzieje wok? nas.

3. Edukowa? poprzez tre??.

4. Podnie?? poziom kulturalny miasta.

5. Podtrzymywa? i wspiera? partnerstwo z innymi miastami poprzez obustronn? wsp?prac?.

6. Promowa? firmy i przedsi?wzi?cia zwi?zane z naszym regionem.

7. Poszerza? wiedz? mieszka?cw na temat w?asnego miasta i jego historii.

8. Da? mo?liwo?? internautom na kreowanie wsplnie portalu.

Powy?szy diagram przedstawia symbolicznie jak dzia?amy. Wspieramy lub tworzymy nowe projekty dla dobra publicznego naszego miasta. Do??czcie si? do nas, a b?dziemy mogli robi? du?o wi?cej!

Dalsze informacje:

Redaktor naczelny:
Konrad "Mawgan" Niegowski

Redaktorzy:
Poszukujemy sta?ych redaktorw.
Artyku?y nadsy?ane s? inicjatyw? i zaang?owaniem czytelnikw.
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com