Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET

DOTACJE

Wspania?a ekipa redakcyjna to jedno, ale i najlepsi redaktorzy to nie wszystko, by zrealizowa? nasze wszystkie zadania.

Tylko dzi?ki Wam uda nam si? rozreklamowa? portal, co przyniesie ze sob? daleko id?ce korzy?ci dla ka?dego, chocia?by takie jak mo?liwo?? organizowania konkursw z nagrodami czy te? wsparcie czyich? dzia?a?.

Twoja dobrowolna wp?ata na projekt e-pilzno.com jest nie tylko nieocenion? pomoc?, ale rwnie? sygna?em dla nas, ?e spo?eczno?? w regionie dojrza?a do posiadania w?asnego portalu i ch?tnie wspiera takie inicjatywy.

Dotacje mo?na wysy?a? na poni?sze konto z dopiskiem: "DOTACJA, Twj e-mail i nick z portalu/forum dla dodatkowych opcji"

Je?li kto? nie chce by? widoczny w TOP10 DOTACJI prosz? napisa? w tytule "anonimowo" lub zostawi? pole puste. Wtedy nigdzie informacje nie b?d? wy?wietlane. Prosimy jednak o wpisanie maila je?li takowe posiadasz - chcieli by?my przynajmniej podzi?kowa? za wsparcie.


nazwa: e-pilzno.com

mBank

72 1140 2004 0000 3602 4030 2305

(UWAGA: w rubryce imi? i nazwisko mo?na poda? e-pilzno.com)


To tak niewiele, a pomagasz:
- utrzyma? forum dyskusyjne naszego regionu,
- pomc w op?atach hostingu i domeny portalu.
- dajesz mo?liwo?? organizowania konkursw z nagrodami dla Was
- poszerzy? tre?? portalu
- zebra? ?rodki na reklam?
- zebra? ?rodki na koszulki portalowe czy inne akcesoria
- budowa? kapita?, dzi?ki ktremu chcieliby?my dofinansowywa? ciekawe imprezy w Pil?nie
- tworzy? nowe projekty zwi?zane z portalem
- wspiera? dobre pomys?y m?odych osb z naszego regionu
- da? mo?liwo?? organizowania nowych sposobw alternatywnego sp?dzania czasu dla m?odzie?y
- zebra? ?rodki na radio internetowe e-pilzno

"Nasi redaktorzy pracuj? w ramach wolontariatu i nie pobieraj? ?adnych wynagrodze? za swoj? ci??k? prac?!"W zamian b?dziemy chcieli si? Wam odwdzi?czy?:

Zyskujesz:
- unikaln? grafik? VIP nad avatarem na forum
- nick wyr?niony kolorem
- mo?liwo?? zamieszczenia dowolnego og?oszenia na portalu w dziale og?oszenia (w przygotowaniu)
- mo?liwo?? dodania linka w podpisie na forum
- szacunek i presti? na forum
- poczucie, ?e pomagasz w czym? na prawd? wa?nym w naszym regionie

Wi?ksze kwoty jak i wp?aty podczas posiadania VIP'a s? doliczane.
Przyk?ad:

wp?ata 20z? - konto VIP na 4miesiace, po drodze wp?ata 10z? daje dodatkowe 2miesi?ce z plakietk? VIP i mo?liwo?ci? robienia og?osze?)My robimy swoje dalej, a Ty mo?esz nam pomc szybciej osi?ga? wsplne cele!
Za pomoc dzi?kujemy!

 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com