Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
ciekawostki
Czy wiesz, ?e? #1 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Qba   
środa, 09 września 2009 23:23

Nazwa Pilzno pochodzi prawdopodobnie od s?owa oznaczaj?cego niegdy? teren podmok?y, wilgotny, ?liski, analogicznie jak znacznie czeskiego Pilzna.Istnieje jednak wiele teorii na ten temat, a badania historyczne nie daj? jednoznacznej i pewnej odpowiedzi.

 
Czy wiesz, ?e? #2 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Qba   
środa, 09 września 2009 23:23

W 1372 roku w Pil?nie zosta? podpisany dokument ustanawiaj?cy za?o?enie miasta D?bicy na prawie niemieckim.

 
Czy wiesz, ?e? #3 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Qba   
środa, 09 września 2009 23:23

Znacz?cy upadek dawnej ?wietno?ci i znaczenia Pilzna rozpocz?? si? w po?owie XVII wieku. Do tego czasu Pilzno mimo kl?sk ?ywio?owych oraz maj?cych miejsce co jaki? czas najazdw wojsk tatarskich, mongolskich, w?gierskich oraz szwedzkich, pr??nie si? rozwija?o i posiada?o du?e znacznie w regionie. Dopiero najazd z 1657 roku (okres tzw. Potopu Szwedzkiego) bardzo mocno dotkn?? miasto, ktre w jego wyniku utraci?o swoje dawne znaczenie.

 
Czy wiesz, ?e? #4 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Qba   
środa, 09 września 2009 23:23

Rwnie niszczycielskie co same wojny i najazdy nieprzyjaciela by?y dla Pilzna tak?e przemarsze wojsk, jak rwnie? najazdy zbjeckie chocia?by z W?gier, zarazy, oraz wylewy Wis?oki niszcz?ce wa?ne dla utrzymania regionu plony w wyniku ktrych mieszczanie wielokrotnie tracili swoje dobra.

 
Czy wiesz, ?e? #5 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Qba   
środa, 09 września 2009 23:23

W 1348 roku Pilzno ucierpia?o w wyniku pustosz?cej Europ? zarazy d?umy (czarnej ?mierci), ktra i u nas zebra?a swoje ?niwo.

 
Czy wiesz, ?e? #6 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Qba   
środa, 09 września 2009 23:23

Usytuowana na rozdro?u ulicy W?gierskiej i Staszica figura stoi na zbiorowej mogile ofiar epidemii cholery z 1849 roku.

 
Czy wiesz, ?e? #7 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Qba   
środa, 09 września 2009 23:23

Jeden z wielkich Pil?nian Sebastian Petrycy (1554-1626) zmotywowany nawiedzaj?cymi Pilzno zarazami napisa? rozpraw? Instrukcja albo nauki jak si? sprawowa? czasu moru.

 
Czy wiesz, ?e? #8 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Qba   
środa, 09 września 2009 23:23

Pierwsza formalna wzmianka o Pil?nie znajduje si? w tzw. dokumencie Idziego, legata papieskiego, z 1105 roku.

 
Czy wiesz, ?e? #9 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Qba   
środa, 09 września 2009 23:23

Pilzno le?a?o na wa?nych szlakach handlowych (m.in. ze ?l?ska na Ru?), dlatego jego rynek na pocz?tku pe?ni? funkcj? placu targowego.

 
Czy wiesz, ?e? #10 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Qba   
środa, 09 września 2009 23:23

W 1354 roku krl Kazimierz Wielki wyda? przywilej zezwalaj?cy na za?o?enie miasta Pilzna na prawie niemieckim, co uczyni?o miasto w?asno?ci? krlewsk?.

 


Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com