Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautów w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkowników b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspóln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomóc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
PDF Drukuj Email
czwartek, 07 stycznia 2010 19:12
Niewiele osób zdaje sobie dzi? spraw? z tego, ?e Pilzno – ma?e miasteczko nie?mia?o wkraczaj?ce w XXI wiek – posiada niezwykle bogat? histori? si?gaj?c? czasów zamierzch?ych, a pierwsze ?lady aktywno?ci cz?owieka na tym terenie i w jego okolicach datuje si? na oko?o 8000 r.p.n.e. W czasie tzw. ?rodkowej epoki kamienia ludzie na tych terenach zacz?li pos?ugiwa? si? prymitywnymi narz?dziami, m.in. strza?ami wyposa?onymi w kamienne groty etc., lecz wci?? nie prowadzili osiad?ego trybu ?ycia – schronienia szukali w jaskiniach jakie wyst?puj? mi?dzy innymi w powiecie jasielskim i jego okolicach.

Z czasem koczowniczy tryb ?ycia ust?pi? osiad?emu, a ludzie zacz?li zak?ada? pierwsze prymitywne osady, uprawia? rol? oraz wytwarza? nowe narz?dzia (cz?sto w celach wymiany handlowej), m.in. g?adzone siekiery, d?uta i m?otki. Okres zak?adania pierwszych sta?ych osiedli ludzkich na terenie Ma?opolski przypada na okres od 4000 do 1700 r.p.n.e. – czyli na epok? neolitu.

Nie jeste?my dzi? jednak w stanie okre?li?, kiedy dok?adnie powsta?o Pilzno jako sta?a osada i siedlisko ludzi. Zapewne pierwsi ludzie zacz?li si? osiedla? w tej okolicy ju? w neolicie, jednak czy ich obecno?? tu by?a faktycznie sta?a trudno stwierdzi? z uwagi na zaniedbania w prowadzeniu wykopalisk archeologicznych na terenie Pilzna. Bytowanie Pilzna jako osady ludzkiej si?ga jednak na pewno czasów daleko poprzedzaj?cych chrzest polski w 966 r. na co po?rednio wskazuje wiele ?róde?. Pilzno to bez w?tpienia jedno z najstarszych siedlisk ludzkich na terenach obecnej Polski.

W czasach pó?niejszych Pilzno nie jeden raz odegra?o wa?n? rol? w historii naszego regionu ze wzgl?du na to, ?e by? do niegdy? teren przygraniczny, a tak?e za spraw? po?o?enia na trasie niegdysiejszych g?ównych traktów i szlaków handlowych na terenach dzisiejszej Polski. W znacznie pó?niejszych czasach Pilzno wiod?o prymat w dobrze ju? zasiedlonym regionie Ma?opolski b?d?c siedliskiem ludzkim o wiele wi?kszym od niegdysiejszego Tarnowa, czy równie? stosunkowo m?odej D?bicy. Sytuacja ta zacz??a zmienia? si? dopiero od po?owy XVII wieku. Dzi? niektórzy ?a?uj? faktu odsuni?cia Pilzna na dalszy tor poza g?ówny nurt rozwoju gospodarczego regionu, inni za? si? ciesz?, ?e Pilzno nieco odseparowane nie zatraci?o swojego niepowtarzalnego klimatu i posiada niezwykle pi?kne, malownicze okolice w zasi?gu kilkunastu minut drogi od rynku, czego mo?e nam pozazdro?ci? chocia?by D?bica, która sta?a si? w moim odczuciu miastem nieatrakcyjnym, szarym blokowiskiem robotniczym. Oto cena „post?pu” jak? tam zap?acono. Nas „uratowa?” pozornie ?mieszny, cho? nie do ko?ca, incydent, kiedy to pewna osoba stanowczo sprzeciwia?a si? poprowadzeniu tutaj kolei, z obawy o to, ?e krowy ma?o mleka dawa? b?d?... ?mieszne to i tragiczne, ale fakt ten zawa?y? na tym, i? to tras? prowadz?c? przez D?bic? przebiega dzi? jedna z g?ównych tras kolei w tym regionie i to w?a?nie D?bica sta?a si? dynamicznie rozwijaj?cym si? o?rodkiem przemys?owym – podczas gdy Pilzno i jego znaczenie gospodarcze zesz?o na plan dalszy. Odbiegam jednak od g?ównego tematu...

Artyku? ten w przeciwie?stwie do innych podobnych mu zapisków maj?cych udokumentowa? i przybli?y? szerszemu gronu barwn? histori? naszego miasta nie zaczyna si?, jak to ma miejsce w wi?kszo?ci tego typu opracowa?, w roku 1105. Z tego bowiem okresu pochodzi pierwszy pisemny dokument, tzw. dokument Idziego wydany przez ówczesnego legata papieskiego, którego tre?? ?wiadczy o tym, i? ju? wtedy Pilzno by?o zorganizowan? jednostk? administracyjn?, a skoro tak – Pilzno jako sta?e osiedle ludzkie istnia?o ju? znacznie, znacznie wcze?niej. Problem wielu badaczy polega jednak na tym, ?e nie zachowa?y si? ?adne dokumenty z wcze?niejszego okresu bezpo?rednio wspominaj?ce o Pil?nie. Opiera? si? mo?emy natomiast o inne metody badawcze, jak chocia?by prowadzenie bada? pozosta?o?ci ludzkiego osadnictwa w tym regionie – wskazuj? i szepcz? nam one opowie?ci o tym z jakim m?stwem i determinacj? nasi przodkowie blisko XIII wieków temu przystosowali to miejsce do ?ycia zamieniaj?c w je z czasem w wielki o?rodek warowny le??cy na jednym z g?ównych ówczesnych szlaków handlowych wiod?cych od ?l?ska po Ru?.

Skupmy si? jednak na omówieniu czasów poprzedzaj?cych o kilka stuleci Chrzest Polski – czasów poga?skich, „kiedy s?o?ce by?o bogiem”... Cofniemy si? o ponad 1500 lat wstecz, by przyjrze? si? wydarzeniom na naszym terenie.

Nazwa „Pilzno” pochodzi od s?owa, które niegdy? oznacza?o mniej wi?cej tyle co „podmok?y obszar”, cho? naturalnie w owych czasach s?owo to brzmia?o i wymawiane by?o nieco inaczej ni? dzi?. Miejsce jakie znamy wiec dzisiaj pod nazw? Pilzno, zosta?o nazwane tak zapewne ju? ju? w czasach pierwszych osadników, którzy zdecydowali si? osiedli? na tym terenie ponad XV wieków temu i których krew p?ynie zapewne w ?y?ach wielu rodowitych Pil?nian.

Do osiedlenia si? ludzi na tym terenie sk?ania?o zapewne korzystne ukszta?towanie terenu (Kotlina Pilzne?ska) oraz mnogo?? surowca budowlanego, ?yzna ziemia i inne korzystnie warunki geograficzne. Pilzno tamtych lat niewiele przypomina?o jednak obecne miasto. Pocz?tkowo „Pilzno” stanowi?a zapewne osada, kilka domostw otoczonych zewsz?d lasami g?sto porastaj?cymi ca?? okolic?. To w?a?nie owe lasy i pozyskiwane z nich drewno stanowi?y ongi? g?ówny materia? budulcowy, s?u??cy naszym przodkom do budowy domów, a ?yzne okoliczne ziemie doskonale nadawa?y si? pod upraw?. W owym czasie Pilzno, jak i wi?kszo?? kraju, znajdowa?o si? pod wp?ywem tzw. kultury ?u?yckiej - charakteryzuj?cej si? wznoszeniem osad obronnych, dobrze rozwini?tym rolnictwem, hutnictwem oraz wytwarzaniem naczy? ceramicznych.

G?ównym zaj?ciem osadników i plemion tamtych czasów ?yj?cych na tym terenie - nie by?a jednak walka zbrojna, lecz przede wszystkim zdobywanie po?ywienia, uprawa roli, polowanie we wszechoganiaj?cych lasach, rybo?óstwo, a tak?e wyrób ró?nych przedmiotów w celach wymiany handlowej. W tamtych czasach systemy polityczne dopiero zaczyna?y si? kszta?towa?, a ?ycie ówczesnych spo?eczno?ci skupia?o si? g?ównie na egzystencji w osadach, których cz??? z czasem przeobrazi?a si? w grody warowne (m.in zapewne Pilzno) oraz o?rodki wymiany handlowej.

Pilzno by?o w o tyle dogodnej sytuacji, ?e po?o?ne by?o na linii jednego z najwi?kszych szlaków handlowych biegn?cego ze ?l?ska na Ru?, co w niew?tpliwy sposób przyczynia?o si? do jego ekonomicznego i strukturalnego rozwoju. Kultura ?u?ycka mia?a swój schy?ek oko?o III wieku p.n.e. Zosta?a stopniowo zast?piona na pewien okres kultur? celtyck? i jej wp?ywami. Udokumentowane jest to m.in. znaleziskiem monet na tym terenie, które s?u?y?y równie? do prowadzenia wymiany handlowej z tereniami Imperium Rzymskiego. Okres ten by? równie? okresem du?ego rozkwitu kultury w naszym regionie reprezentowanej g?ównie przez nurty kultury przeworskiej i weneckiej.

Czas mija?, a nasi ziomkowie radzili sobie coraz lepiej. Wykarczowano spor? cze?? okolicznych lasów zamieniaj?c pobliskie tereny w pola uprawne, a samo Pilzno przybiera?o stopniowo na znaczeniu. W pó?niejszych wiekach zyska?o linie umocnie? w postaci wa?ów obronnych, których pozosta?o?ci mo?emy ogl?da? do dzi?. Pilzno przez d?ugi czas stanowi?o jeden z punktów sieci grodów i miejscowo?ci o charakterze obronnym na linii Wis?oki. Korzystne ukszta?towanie terenu sprzyja?o bowiem budowie grodów warownych, dobrze zabezpieczonych przed wszelk? agresj?.

Nadchodz?ce czasy nie nale?a?y bowiem do spokojnych i od VI do VIII wieku panowa? niezwykle burzliwy okres, kiedy to dochodzi?o do licznych przemieszcze? i przetasowa? w?ród zamieszkuj?cych tu plemion. Wiele ?róde? wskazuje na to, ?e teren ten dosta? si? pod panowanie Hunów. Po upadku imperium Hunów rozpocz?? si? nowy okres i nowa fala nap?ywu osadników – osadnictwo to nazywane by?o mianem osadnictwa wi?la?skiego i w ci?gu zaledwie czterech wieków zd??y?o si? na tym terenie rozrosn?? na tyle, by wykszta?ci? sobie do?? stabilne i solidne jak na owe czasu struktury polityczne. W tym czasie powsta?o wiele wspania?ych grodów, a wzmiank? z tamtych czasów o tym fakcie przeczyta? mo?na w „?ywocie ?w. Metodego”.

Wedle niektórych przekazów Pilzno w IX wieku stanowi?o jeden z g?ównych o?rodków tzw. pa?stwa Wi?lan, w którego sk?ad wchodzi?y równie? tereny nad Wis?ok?. Jednak istnienie pa?stwa Wi?lan jest wci?? niepewne i niedo?? udokumentowane – nie mamy dzi? bowiem pewno?ci, czy w owym czasie plemi? Wi?lan jakie zamieszkiwa?o te tereny posiada?o stopie? unifikacji jaki mo?na by nazwa? ju? pa?stwem, czy posiadali scentralizowan? w?adz?? Tego niestety na pewno nie wiemy. Mo?emy si? jedynie domy?la?, i? lud Wi?lan mia? si? wtedy ca?kiem dobrze, skoro przypisuje si? mu nawet posiadanie w?asnego „pa?stwa” – za? Pilzno le??ce na bursztynowym szlaku, by?o zapewne jednym z wa?niejszych o?rodków wymiany handlowej na tym terenie.

Wiek X to czas kluczowych dla tego regionu. W tym czasie wytyczone zosta?y bowiem granice w my?l których ziemie doliny Wis?oki wraz z jej dorzeczem sta?y si? kresami pa?stwa polskiego, a granica z Rusi? opiera?a si? najcz??ciej o Jasio?k? i Wis?ok?. To zdeterminowa?o konieczno?? budowy nowych grodów i rozbudowy ju? istniej?cych. Powsta?a linia grodów, które zdolne by?y do wzajemnego ostrzegania si? i pomocy sobie w razie agresji ze strony s?siadów. Kraj zmienia? si?, ale to ju? historia na osobn? opowie??...
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z których mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com