Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Ko?o w?dkarskie nr36 "?oso?" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
sobota, 13 marca 2010 10:39
kolo

Ko?o w?dkarskie nr 36 ?oso? w Pil?nie dzia?a w ramach struktury Polskiego Zwi?zku W?dkarskiego zrzeszaj?cego ponad 600 tys. cz?onkw.

G?wnym celem dzia?alno?ci Ko?a jest organizowanie w?dkarstwa rekreacyjnego, sportu w?dkarskiego, dzia?anie na rzecz ochrony przyrody i ?rodowiska naturalnego oraz kszta?towanie etyki w?dkarskiej.

Propagujemy w?dkarstwo jako sposb na sp?dzenie wolnego czasu, obcowania z natur?, pog??biania wi?zi mi?dzyludzkich z??czonych wspln? pasj?, jako przeciwwag? dla wszelkich patologii i powszechnego p?du w d??eniu do zdobywania dbr materialnych. W?dkowanie pozwala nam dostrzec pi?kno otaczaj?cej nas przyrody, pozwala wyciszy? si? przed kolejnymi wyzwaniami ?ycia zawodowego i osobistego.

W ramach statutowej dzia?alno?ci organizujemy coroczny cykl zawodw w?dkarskich zarwno dla naszych cz?onkw, jak i niezrzeszonych, jak chocia?by imprezy z okazji Dnia Dziecka, spotka? integracyjnych nad wod? przy ognisku, a tak?e kilkudniowych wycieczek w ciekawe, atrakcyjne okolice.

Jeste?my Ko?em przyjaznym i otwartym dla ka?dego, kto zechce dzia?a? na rzecz dobra przyrody. Nie zwlekaj. Je?li chcesz si? przy??czy? do nas i z nami podtrzyma? tradycje Ko?a i zaj?? si? pi?knym hobby, jakim jest w?dkarstwo przyjd? do naszej siedziby. Nie musisz od razu wst?powa? w nasze szeregi. Przyjd? bez ?adnych zobowi?za?, pos?uchaj o czym rozmawiamy, podyskutuj i popytaj o rzeczy, ktre Ci? interesuj?, a p?niej sam zdecydujesz.

kolo2Spotykamy si? w ka?dy poniedzia?ek w godzinach od 1530 do 1800 w siedzibie Ko?a przy ul. Legionw 13 (budynek Poczty Polskiej wej?cie od ty?u od strony Policji )

Serdecznie zaprasza Zarz?d Ko?a ?oso?


Komentarze

avatar Polisud
0
 
 
Ciekawe czy kto? ma kart? ryback? :p hiihihi (?art) Fajna inicjatywa , bo zawsze lepiej z kim? ?owi? i sp?dza? czas ni? samemu :)
avatar Zbynek
0
 
 
Polisud - Twoje w?tpliwo?ci s? w pe?ni uzasadnione i trafione. ?aden z nas nie posiada karty "rybackiej" . Rybak to taki smutny gostek w gumofilcach i gromadk? g?odnych dzieciakw w cha?upie. My jeste?my w?dkarzami wi?c posiadamy karty w?dkarskie ( i poczucie humoru rwnie? - rozumiemy Twj ?art ).

Pozdrawiam
avatar Kerim
0
 
 
By? maj rok 2000. Jako ucze? Pil?nie?skiego LO dowiedzia?em si? od kumpli, i? w tym oto ma?ym miasteczku ma sw? siedzib? Ko?o w?dkarskie ?OSO?. Postanowi?em zaj??. W pomieszczeniu siedzia?o kilku doros?ych, wygl?daj?cych pozornie do?? powa?nie go?ci, ktrzy rozprawiali cos na temat z?owionych na naszej pi?knej Wis?oce ryb. Skromnie zapyta?em co i jak z t? kart? w?dkarska, panowie wszystko dok?adni mi wyja?nili, dosta?em regulamin i zosta?em zaproszony na egzamin. Po zapoznaniu si? z ww. regulaminem pojawi?em si? ponownie w siedzibie Kola. Kilka prostych, ale rzeczowych pyta?, gratulacje, podzi?kowania i tak oto zosta?em W?dkarzem i cz?onkiem Ko?a w?dkarskiego ?OSO? w Pil?nie.
Min??o 10 ciekawych lat.. By?y wyprawy w?dkarskie, zawody, wycieczki i nigdy nie brakowa?o wra?e? i niezapomnianych przygd. Spotkania w siedzibie Ko?a ktrym zawsze towarzyszy?y ?artobliwe rozmowy i dyskusje nie koniecznie o tematyce w?dkarskiej. Ale nie by?o by tego wszystkiego gdyby nie wspaniali cz?onkowie naszego Ko?a na ktrych zawsze mo?na liczy? i polega?, otwarci obdarzeni du?ym poczuciem humoru, przy tym wielcy pasjonaci w?dkarstwa, hobby, ktre jest dla nas sposobem na sp?dzanie wolnego czasu i oderwanie si? od codziennej pracy i obowi?zkw.
Oby tak dalej 10, 20 ,30,... lat!

Pozdrawiam.
Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com