Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
G?osuj na PILZNO! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mawgan   
czwartek, 14 lipca 2011 09:39

Z okazji 100. urodzin NIVEA Polska postanowi?a spe?ni? marzenia wielu polskich rodzin, a w szczeglno?ci ich najm?odszych cz?onkw. W odpowiedzi na potrzeby lokalnych spo?eczno?ci powsta? projekt ufundowania i budowy 100 placw zabaw na terenie ca?ej Polski.

Wszystkie gminy/sp?dzielnie, ch?tne do udzia?u, w konkursie zg?asza?y wyznaczone lokalizacje pod budow? placw zabaw. Tak te? zrobi?y w?adze Pilzna. Nasz plac ma powsta? przy ulicy niepodleg?o?ci. TU ODDASZ G?OS NA NASZ? LOKALIZACJ?

Zwyci?skie lokalizacje zostan? wy?onione w czasie g?osowania internautw trwaj?cego od 6 czerwca do 31 pa?dziernika.

Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie si? i codzienne g?osowanie na lokalizacj?, w ktrej powinien zosta? wybudowany plac zabaw. W ci?gu 24 godzin mo?na odda? jeden g?os na wybran? lokalizacj?.

Place zostan? wybudowane w lokalizacjach, ktre otrzymaj? najwi?ksz? liczb? g?osw oraz dope?ni? wszystkich formalno?ci zwi?zanych ze z?o?eniem dokumentacji zg?oszonej lokalizacji.

Ka?dy z internatw bior?cy udzia? w g?osowaniu uczestniczy jednocze?nie w klasyfikacji Lokalny Bohater. Klasyfikacja ta jest rankingiem internautw g?osuj?cych na poszczeglne lokalizacje. Im wi?cej oddanych g?osw tym wy?ej w rankingu znajduje si? danych internauta. Klasyfikacja odbywa si? na dwch szczeblach:

  1. Lokalny Bohater danego placu zabaw
  2. Lokalny Bohater generalnej klasyfikacji
G?osowanie trwa od 6 czerwca do 31 pa?dziernika 2011 i brakuje nam 45 miejsc do pierwszej setki. Przy??cz si? i Ty do g?osowania !

Komentarze

Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com