Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internaut體 w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownik體 b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wsp髄n? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pom骳!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
PDF Drukuj Email
pi膮tek, 02 marca 2012 01:58

plakat66mOd nowego roku szkolnego 2012/2013 w Publicznym Gimnazjum w Pil?nie planuje si? utworzenie, obok klasy og髄nodost?pnej, klasy o profilu sportowym oraz z poszerzonym j?zykiem angielskim i niemieckim.

O przyj?cie do klasy sportowej mog? ubiega? si? kandydaci, kt髍zy wykazuj? si? bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym badaniem lekarskim przeprowadzonym w gimnazjum oraz wyka?? si? umiej?tno?ciami sportowymi w te?cie sprawno?ciowym. Warunkiem b?dzie tak?e ocena zachowania co najmniej dobra na ?wiadectwie uko?czenia szko?y podstawowej, jak r體nie? pisemna zgoda rodzic體. Klasa ta b?dzie realizowa?, opr骳z 4 godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, sze?ciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu pi?ki no?nej ch?opc體 i pi?ki koszykowej dziewcz?t. W porozumieniu z KS Rzemie?lnik Pilzno m?odzie? b?dzie mog?a korzysta? z obiekt體 sportowych klubu oraz reprezentowa? szko?? i klub w rozgrywkach pi?karskich na odpowiednim szczeblu.

G?體nym celem natomiast utworzenia klasy z poszerzonym j?zykiem niemieckim i j?zykiem angielskim jest rozw骿 talent體 j?zykowych, artystycznych i dziennikarskich uczni體. Zwi?kszona liczba godzin z j?zyk體 obcych pozwoli na ugruntowanie wiedzy oraz swobodn? komunikacj? w nauczanych j?zykach oraz rozwini?cie zainteresowa? w poznaniu kultury i literatury kraj體 anglo- i niemieckoj?zycznych. Uczniowie ucz?cy si? w tej klasie b?d? mieli mo?liwo?? uczestnictwa w wymianie mi?dzynarodowej mi?dzy szko?ami partnerskimi. Warunkiem przyj?cia do klasy j?zykowej b?dzie z?o?enie wraz z podaniem wype?nionej ankiety z o?wiadczeniem rodzic體 ( prawnych opiekun體), ilo?? punkt體 rekrutacyjnych za oceny ko?coworoczne z j?z. niemieckiego i j?z. angielskiego, a tak?e za osi?gni?cia w konkursach. Wymagane dokumenty (podania, ankiety, o?wiadczenia) nale?y z?o?y? w sekretariacie PG do dnia 31 marca 2012r.

Publiczne Gimnazjum w Pil?nie to szko?a nowoczesna, przestronna, doskonale wyposa?ona w sprz?t i pomoce naukowe, posiadaj?ca profesjonalnie wyposa?on? hal? sportow?, bezpieczna dla uczni體 i przyjazna dla rodzic體. 1 wrze?nia 2010 roku odby?a si? tutaj Wojew骴zka Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011. Efektywnie wsp?pracuje z instytucjami i organizacjami ?rodowiskowymi jak TPPiZP, TG 凷ok?, ?Z?AK, ZK i BWP. Spo?eczno?? szkolna dba tak?e o piel?gnowanie szkolnych tradycji takich jak: Konkurs Piosenki Obcoj?zycznej, obrz?d pasowania uczni體 klas pierwszych, wymiana mi?dzynarodowa, redagowanie gazetki szkolnej. Pr??nie dzia?a hala sportowa. Na hali ?wicz? grupy zorganizowane z klub體 sportowych Pilzna i okolic. Organizowane s? imprezy masowe. Od momentu istnienia od 1999 r. gimnazjum mo?e poszczyci? si? licznymi sukcesami zar體no na polu naukowym jak i w dziedzinie sportu. S? to m.in. 2004r. i 2007 r.- II miejsce w wojew骴ztwie w konkursie og髄nopolskim 凪oja szko?a w Unii Europejskiej, 2009- 2012 r. finali?ci og髄nopolskiego konkursu na etapie wojew骴zkim 凩osy ?o?nierza i dzieje or??a polskiego, 2012 r.- trzech laureat體 og髄nopolskiego konkursu 凩ekcje o funduszach europejskich zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Lata 2008- 2012 r. finali?ci i laureaci kuratoryjnych konkurs體 przedmiotowych. Osi?gni?cia sportowe to m. in.: 2009 r.- I miejsce w Wojew骴zkiej Gimnazjadzie w szachach oraz II miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie; 2011/2012 r.: III miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie Lekkoatletycznej, I-II-III miejsca w Gminnej Gimnazjadzie w biegach prze?ajowych.

PG w Pil?nie zapewnia bogat? ofert? edukacyjn?, wykwalifikowan? kadr? nauczycielsk? i szeroki zakres zaj?? pozalekcyjnych. Spotkanie w sprawie rekrutacji: dla uczni體 23 lutego o godzinie 9.00, a dla rodzic體 6 marca o godzinie 16.00 2012 r. w budynku Publicznego Gimnazjum w Pil?nie. Dodatkowe informacje na stronie szko?y www.gimpilzno.masternet.pl

Link do plakatu informacyjnego

Komentarze

Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z kt髍ych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com