Zosta? Liderem SZLACHETNEJ PACZKI w Pil?nie Drukuj
Wpisany przez Mawgan   
czwartek, 21 czerwca 2012 10:20

szlachetna_paczkaPilzno potrzebuje lidera! Do??cz do dru?yny super wolontariuszy i zorganizuj SZLACHETN? PACZK? w swojej miejscowo?ci.

?eby przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia dotrze? z pomoc? do najbardziej potrzebuj?cych w Pil?nie, ju? teraz poszukiwani si? LIDERZY SZLACHETNEJ PACZKI: - Szukamy ludzi odpowiedzialnych, pragn?cych pomaga?
i realnie zmienia? swoje otoczenie, takich, ktrzy potrafi? pracowa? w grupie i koordynowa? prac? innych osb - mwi ks. Jacek WIOSNA Stryczek, pomys?odawca SZLACHETNEJ PACZKI.

Co robi lider?

Lider SZLACHETNEJ PACZKI zbiera zesp? wolontariuszy i wsplnie z nimi dociera z pomoc? nawet do kilkudziesi?ciu rodzin ?yj?cych w ubstwie. To w?a?nie lider organizuje projekt w swojej miejscowo?ci - dba
o jak najlepsz? pomoc i organizuje zaplecze logistyczne akcji. Dzi?ki jego zaanga?owaniu SZLACHETNA PACZKA mo?e rozwija? si? w kolejnych miejscowo?ciach!

Jak si? zg?osi??

Na stronie www.superw.pl ch?tni by organizowa? SZLACHETN? PACZK? w swoim mie?cie mog? zg?osi? si?
i wzi?? udzia? w rekrutacji liderw.

Na zg?oszenia czekamy do 30 czerwca.

SZLACHETNA PACZKA

To ju? dwunasta edycja projektu, ktry ka?dego roku anga?uje setki tysi?cy ludzi, ktrzy chc? realnie pomaga? rodzinom ?yj?cym w biedzie.

Tylko w 2011 roku SZLACHETNA PACZKA pomog?a 12 tysi?com potrzebuj?cych rodzin, a w przygotowanie pomocy zaanga?owa?o si? 7200 wolontariuszy i 150 tysi?cy darczy?cw. W projekcie udzia? wzi?li m. in. Para Prezydencka Bronis?aw i Anna Komorowscy, Jerzy Dudek, reprezentacja Polski w siatkwce, pi?karze r?czni wraz z trenerem Bogdanem Went?. Warto?? przekazanej pomocy przekroczy?a 18 mln z?otych.

(kliknij na obrazek aby go powi?kszy?)

Komentarze

Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?