Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Ju? Nied?ugo Otwarcie Nowego Gimnazjum ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez madziek   
czwartek, 03 czerwca 2010 01:33

Spo?eczno?? gimnazjum w Pil?nie przygotowuje si? do uroczysto?ci otwarcia nowego budynku przy ul. Niepodleg?o?ci 1A, ktra odb?dzie si? 1 wrze?nia 2010r. B?dzie to wa?ny dzie? nie tylko dla Publicznego Gimnazjum, ale tak?e dla ca?ej pilzne?skiej spo?eczno?ci.

Z HISTORII SZKO?Y

Publiczne Gimnazjum w Pil?nie powsta?o w wyniku reformy ustroju szkolnego wprowadzonego ustaw? z dnia 8 stycznia 1999 r. na mocy Uchwa?y Rady Miasta z dnia 25 marca 1999 roku. Wtedy te? okre?lono obwd szko?y, ktry stanowi?o miasto Pilzno oraz cz??? Lipin i ??k Dolnych. Organem prowadz?cym zosta? Burmistrz Pilzna.

W?adze samorz?dowe powierzy?y wwczas organizowanie gimnazjum pani Marii ?wi?ch, ktra obj??a funkcj? dyrektora. Jej zadaniem by?o zatrudnienie nauczycieli, tworzenie planw dydaktyczno-wychowawczych, a przede wszystkim wynegocjowanie warunkw go?cinno?ci w budynku szko?y podstawowej.

Za?o?enia reformy, m.in. wyrwnanie szans m?odzie?y wiejskiej i ma?omiasteczkowej, zweryfikowa?o ?ycie. M?odzie? gimnazjalna nie mia?a gdzie si? uczy?. Pozostali?my na drugim pi?trze w ciasnym budynku szko?y podstawowej. Rok szkolny 1999/2000 by? pierwszym rokiem funkcjonowania gimnazjum. Wwczas nauk? w klasie pierwszej rozpocz??o w czterech oddzia?ach 89 uczniw, ktrzy pozostali pod opiek? 15 nauczycieli. W kolejnych latach istnienia szko?y liczba uczniw oraz nauczycieli ros?a. W roku szkolnym 2000/2001 nauk? w Publicznym Gimnazjum w Pil?nie pobiera?o ju? 178 uczniw otoczonych opiek? dydaktyczno-wychowawcz? 18 nauczycieli.

Nast?pnie w latach:

2001/2002 uczniw 269, zatrudnionych nauczycieli 30.

2002/2003 uczniw 259, nauczycieli 23

2003/2004 uczniw 253, nauczycieli 23

2004/2005 uczniw 252, nauczycieli 24

2005/2006 uczniw 251, nauczycieli 28

2006/2007 uczniw 237, nauczycieli 37

2007/2008 uczniw 215, nauczycieli 30

2008/2009 uczniw 219, nauczycieli 27

2009/2010 uczniw 216, nauczycieli 34

Od wrze?nia 2007 roku dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Pil?nie jest

mgr Romualda Tobo?a. Opiek? dydaktyczno-wychowawcz? nad uczniami naszego gimnazjum obecnie sprawuje 31 nauczycieli.

ETAPY POWSTAWANIA NOWEGO GIMNAZJUM

Budowa gimnazjum przebiega?a w trzech etapach:

  • I etap 27 VI 2005r 10 XI 2006r stan surowy budynku i fundamenty pod hal? sportow?
  • II etap 22 XII 2006 30 XI 2007r stan surowy hali sportowej
  • III etap 27 VIII 2008r 30 VI 2010r wyko?czenie budynku szkolnego i hali sportowej

Ju? dzisiaj Burmistrz Pilzna, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Rada Rodzicw zapraszaj? na uroczysto?? otwarcia budynku.

Komentarze

Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com