Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
Nowa szata Special Forces Pilzno PDF Drukuj Email
wtorek, 22 czerwca 2010 13:39

nowysfpStrona internetowa grupy airsoftowej "Special Forces" od dzisiaj ubrana jest w now? szat? graficzn?. Zmieni? si? nie tylko sam klimat strony i kolorystyka, ale rwnie? zosta?y wprowadzone nowoczesne rozwi?zania multimedialne.
Czy nowa strona to rwnie? nowe zmiany w grupie airsoftowej?


Nowa strona internetowa pokazuje nie tylko w ?wie?y sposb nasz? pil?nie?sk? grup? ASG, ale tak?e daje wyobra?enie o umiej?tno?ciach designerskich Konrada Niegowskiego przy projektowaniu coraz to nowszych stron. Czy sama witryna to rwnie? sygna?, ?e w grupie s? jakie? zmiany?

"- Nowy wygl?d strony nie oznacza, ?e zrobili?my radykalne zmiany w dru?ynie : ). To raczej ch?? pokazania, ?e jeste?my tu i wszystko czeka gotowe na ludzi, ktrzy chcieli by razem prze?y? tego typu przygody. Grupa nie jest na etapie tworzenia. Zrobili?my ju? na prawd? wszystko by da? mo?liwo?? w ?atwy sposb innym osobom poci?gni?cia tematu. Chcieli by?my by? postrzegani w Pil?nie jako otwarta grupa sportowa, a nie spotykaj?ce si? umundurowane osoby w nie do ko?ca jasnych - dla wi?kszo?ci osb - zamiarach." - wyja?nia za?o?yciel grupy Konrad "Mawgan" Niegowski.

Od kilku miesi?cy nasza pil?nie?ska grupa wsp?pracuje owocnie z ekip? DGA "Werewolf" z D?bicy, ktr? kieruje ?o?nierz zawodowy Micha? Zap?acki. Wsplne treningi taktyczne w terenie zabudowanym jak i le?nym trwaj? od pocz?tku wsp?pracy i daj? kolejne mo?liwo?ci oraz urozmaicaj? spotkania. Sami mwi?, ?e maj? kolejne pomys?y, ktre przyjm? si? w naszej okolicy, a informacje o nich b?dzie mo?na przeczyta? po realizacji na stronie Special Forces.

"- Moim celem teraz jest troch? usamodzielni? "ch?opakw". Chcemy te? zwi?kszy? grup?, bo zaanga?owanych ca?ym sercem ludzi jest tylko kilku. Chcia?bym, ?eby pok?adane zaufanie i szacunek dla grupy z Pilzna na zlotach przez organizatorw i inne grupy udzieli? si? wi?kszej ilo?ci osb." - mwi Konrad.

Kolejn? zmian? jest forum dyskusyjne grupy, ktre od teraz b?dzie otwarte dla wszystkich internautw, ktrzy chcieli by mie? wgl?d w to co dzieje si? w dru?ynie lub bra? udzia? w dyskusjach.

Mamy nadziej?, ?e ekipa z naszego miasta b?dzie zdobywa?a kolejne sukcesy i osi?gnie wszystkie swoje cele.

?yczymy powodzenia!

Link do strony: http://asg.e-pilzno.com

sfpscreen

Komentarze

Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com