Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
ASGPilzno Special Forces - wywiad PDF Drukuj Email
środa, 09 września 2009 22:53

ASG PILZNO (wywiad z Mawganem)


Na pocz?tek przybli? mo?e czytelnikom, co to jest ASG?

ASG czyli Air Soft Guns, to jedna z ciekawszych form tzw. sportu ekstremalnego. Gracze wcielaj? si? w ?o?nierzy; potrzebne jest pe?ne umundurowanie, akcesoria wojskowe oraz replika broni o nap?dzie pneumatycznym zasilana gazem lub bateri?. Za amunicj? s?u?? kulki 6mm/8mm wykonane ze specjalnego kompozytu. Dla wyobra?enia to takie ??te kulki z odpustu tylko, ?e lepszej klasy.

Wiele osb pyta sk?d wiemy, ?e kto? dosta?. Sprawa jest prosta. Trafienie czu?, s?ycha? albo wida?, a je?li nie, to partner obok widzi, ?e dostali?my. Taka forma trafie? bez farby wymaga wysokiego poziomu gry fair play, dlatego ten sport buduj? fajni ludzie.

ASG to dzi?ki Tobie coraz popularniejsza i ciesz?ca si? sporym zainteresowaniem forma aktywnego sp?dzania czasu w Pil?nie. Jak to si? zacz??o?

Mam nadziej?, ?e zainteresowanie ASG ro?nie nawet w?rd miejscowych zwyk?ych zjadaczy chleba. Niebawem minie 2,5 roku, a ludzie wci?? patrz? na nas tak, jakby kompletnie nie wiedzieli o co chodzi. Mamy jednak nadziej?, ?e dzi?ki takim portalom jak ten, czy innem dzia?aniom grupa na sta?e wpisze si? w ?wiadomo?? mieszka?cw Pilzna, pokazuj?c tym samym, ?e powtarzanie w k?ko a bo u nas si? nic nie dzieje jest tylko wymwk? dla w?asnego lenistwa. W sierpniu 2007 roku wys?a?em chyba ze 90 emaili do ludzi z Pilzna. Wcale nie zdziwi?em si? jak nikt nie zareagowa? bierno?? to sprawa na porz?dku dziennym w naszym mie?cie. Pewnego dnia wzi??em wi?c pod pach? s?siada Grze?ka Pieczonk?, i kumpla spotkanego na mie?cie, i w trjk? poszli?my do baru na piwo, by jak to si? mwi obgada? temat. Od tego dnia wiedzieli?my, ?e tematu nie pu?cimy p?azem. Bardzo chcieli?my dopi?? swego, i cho? nikt z nas nie marzy? o takim biegu wydarze?, uda?o si? nam w ko?cu stworzy? grup? ASG.

Dla kogo jest to sport, czego wymaga i co oferuje?

To przygoda dla ludzi, ktrzy lubi? ?wie?e powietrze, ruch, survival i militaria. O! I jeszcze dobry teamplay. Bo wi?kszo?? uwa?a, ?e tu si? tylko do siebie strzela - nic bardziej mylnego. Takie strzelanki dla samego strzelania rzadko si? zdarzaj?. Wiele dziewczyn z niesmakiem podchodzi do ASG mwi?c, ?e "tu si? zabija i strzela do ludzi". To na pewno nie jest sport dla osb my?l?cych takimi schematami. Warto jednak podkresli?, ?e w naszych szeregach s? rwnie? dziewczyny. ASG wymaga pewnej sprawno?ci ruchowej i zrozumienia czym jest zabawa zespo?owa. Stworzyli?my grup? paramilitarn?, w ktrej zg??biamy taktyki, i strategie dzia?a? z ktrych korzysta wojsko; organizujemy te? tzw. rajdy nocne i inne ciekawe wypady terenowe. Po latach dzia?a? charakter grupy tak si? ju? ukszta?towa?, ?e Ci, ktorzy maj? czas i ochot? zrobi? co? wi?cej, maj? w?a?nie tak? mo?liwo??, a reszta mo?e si? po prostu dobrze bawi? i wyluzowa? po ca?ym tygodniu - bo o to chyba chodzi w sp?dzaniu wolnego czasu.

Trudno by?o sformowa? grup??

O dziwo nie. Wiadomo, s? wzloty i upadki. Pewnie gdyby nie mj upr nie by?oby dzisiaj Special Forces Pilzno. Wiele osb po drodze odpad?o - nadal rotacja jest bardzo du?a. Bywa?o i tak, ?e na strzelank? przychodzi?em sam, czasem pojawia?a si? druga osoba. Na szcz??cie jak na ka?dej drodze do sukcesu wystarczy?o robi? swoje i przeczeka? trudny okres. Nowe osoby tchn??y ?wie?y powiew w ?ycie teamu; to dzi?ki ludziom takim jak one grupa stale si? rozwija. Dzisiaj SF wygl?da zupe?nie inaczej ni? kiedy?, teraz mo?e zaoferowa? ?wietn? zabaw? tym, ktrzy chc? by? aktywni. Sam si? dziwi?, ?e przez ten temat przewin??o si? ponad 30 osb! To na prawd? du?o jak na nasze miasto - cho? trzeba przyzna?, ?e nie wszyscy cz?onkowie grupy pochodz? z Pilzna.

Czy uczestnictwo w Special Forces Pilzno wymaga wyrzecze??

Tak ja schud?em 4 kg jak na bro? zbiera?em :) A tak na powa?nie, to ?adnych. Trzeba sobie jednak u?wiadomi?, ?e uczestnictwo zobowi?zuje do tego, ?e dzia?amy razem, pomagamy sobie i d??ymy do osi?gni?cia wsplnych celw. Czasem trzeba przesun?? co? z niedzieli rano na popo?udnie, ze wzgl?du na manewry w terenie, ale to chyba ?adne wyrzeczenie.

Warto?

Jak kto? nie chce to nie warto, bo tylko zadyszki dostanie. Jak kto? chce poczu? przygod? w takim klimacie to ma pod nosem co?, o czym jeszcze niedawno mogli?my tylko pomarzy?.

Jak wypada SF Pilzno na tle innych grup jeste?cie grup? mobiln?, czy raczej lokaln??

Zauwa?y?em, ?e teamy dziel? si? na te strzelaj?ce si? tylko we w?asnej grupie, inne dodatkowo strzelaj?ce si? z miastami obok, a jeszcze inne dodatkowo jad? na zloty w Polsce czy jeszcze dalej. S? zloty wi?ksze i mniejsze. Nie ma wi?kszego znaczenia, bo zabawa i tak zawsze jest przednia. SF Pilzno strzela si? co jaki? czas z Jas?em, Krosnem, Sanokiem czy D?bic?; wszystkie te grupy dobrze wspominamy. Jak ju? wcze?niej podkre?la?em, ten sport buduj? fajni ludzie, i mimo ?e niektrzy ju? odeszli z tych grup, to nadal utrzymujemy ze sob? dobry kontakt i wspominamy mnstwo ?wietnych akcji.

W Polsce odbywaj? si? pot??ne imprezy z udzia?em ci??kiego sprz?tu, nierzadko helikopterami, opancerzonymi transporterami, szybkimi mobilnymi samochodami wojskowymi i zapleczem, ktre tworzy full real dzia?a? wojskowych, nierzadko na terenach gdzie na codzie? ?wicz? zawodowe grupy. Takie MILSLIMy w Polsce jeszcze raczkuj? i cz??ciej pojawiaj? si? na nich osoby zza granicy ni? z samej Polski, zapewne ze wzgl?du na ceny. Operacje na wi?ksz? skal? od realnej wojny r?ni? si? tylko tym, ?e zamiast ostr? amunicj? strzela si? kompozytami. Imprezy s? spore, teraz osi?gn?? cztero cyfrow? liczb? uczestnikw ju? nie jest tak ci??ko jak kiedy?.

Na pocz?tku chcia?em ?eby?my jako reprezentacja Pilzna wygl?dali ju? jak trzeba i dopiero wtedy gdzie? jechali. W takich sprawach nie ma co si? spieszy?. Teraz rzeczywi?cie wi?cej je?dzimy na zloty. ?wie?o co wrcili?my z imprezy ko?o ?odzi na 370 osb, a przed nami manewry na S?owacji

Airsoft to odtwarzanie scen batalistycznych; czy funkcjonuje u was ?ci?le odwzorowany ?a?cuch dowodzenia, czy nieco lu?niej podchodzicie do tego?

Jest fajnie. To ludziki nasze musia?yby oceni? same, ale jest luz nie ma stopni ani spi??, jest jednak dowdca, ktry nadaje grupie form?. Oczywi?cie w przypadku samej gry obowi?zkiem jest s?uchanie wyznaczonych osb dowodz?cych. Tak samo sytuacja wygl?da na zlotach, s? podzia?y na plutony, oddzia?y, dru?yny, i tak dalej. Taki ?a?cuch, jak i respektowanie okre?lonych zasad kierowania du?ych grup militarnych musi by?, inaczej teamplay nie mia?by sensu. Indywiduali?ci w tym sporcie nie wygrywaj?. Wygrywa si? taktyk? i zgranym prze?o?eniem taktyki na realne dzia?ania.

Czy wasza grupa wyr?nia si? czym? na tle oglnych standardw w ASG?

Nie, na pewno nie. Jak chyba wszyscy mamy problem wsta? w niedziel? rano na strzelank? :)

Jakie s? wasze plany na najbli?sz? przysz?o???

Powi?kszy? jeszcze grup? o kilka osb i wyposa?y? je w taki sprz?t, jaki ma grupa reprezentatywna ASG SF Pilzno. B?dziemy chcieli zwi?kszy? cz?stotliwo?? wyjazdw. Lepszy sprz?t jednak kosztuje kup? pieni?dzy; nasza grupa to w wi?kszo?ci osoby ucz?ce si?, a wiesz jak jest z monet? w takim wieku. Prywatni sponsorzy, mimo informacji na naszej stronie, te? milcz?. Chcia?bym tak to jako? zrobi?, ?eby ludzie jako Team SF Pilzno mogli pojecha? w Polsk? na wi?ksze imprezy, by godnie reprezentowa?, i nie ma tu co ukrywa? reklamowa? te? miasto. Jak na razie je?d?? nieliczni, bo wiem, ?e na przeszkodzie stoi czasem nawet 10z?.

Na koniec, co mo?esz powiedzie? o Airsofcie ludziom, ktrzy czytaj? ten wywiad z zaciekawieniem, ale nie wiedz? jeszcze z czym to si? je?

Ten portal czytaj? m?dre i ciekawe osoby nie wierz?, ?e dalej trudno im sobie ten sport wyobrazi?. Ja zanim jeszcze za?o?y?em grup?, ca?ymi tygodniami siedzia?em na youtube i ogl?dn??em wszystko co by?o do zobaczenia pod has?em airsoft :) My?l?, ?e to dobry pomys? na pocz?tek. Rwnie? na naszej stronie http://asg.e-pilzno.com mo?na znale?? podstawowe informacje. A ja, cho? ca?y czas si? ucz?, ch?tnie pomog? osobom, ktre chcia?yby zrobi? co? fajnego.

Z Mawganem rozmawia? SG-Spirit

Strona: http://asg.e-pilzno.com

Komentarze

Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com