Portal spo?eczno?ci kreatywnej!

"Je?li chcesz uczestniczy? w projekcie "e-pilzno.com" od strony redakcyjnej, zg?o? si? do nas ju? teraz! Portal jest inicjatyw? spo?eczn? skierowan? do internautw w ka?dym wieku. To tylko od u?ytkownikw b?dzie zale?e? jak? form? portal przyjmie. Je?li chcesz z nami kreowa? wspln? przestrze? skontaktuj si?! Kliknij na poni?sze buttony i sprawd? nas! Zobacz kim jeste?my, co chcemy osi?gn?? i jak mo?esz nam w tym pomc!"

CELE PORTALU DOTACJE NASZE DZIA?ANIABUD?ET
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Kerra   
środa, 03 marca 2010 23:42

taniecTaniec to jej pasja, sposb by wyrazi? siebie, sposb na ?ycie. Pierwsze kroki stawia?a w balecie, dopiero jednak taniec wsp?czesny sprawi?, ?e ?wiat nabra? dla niej nowych barw.

Rozmowa z Katarzyn? ?minkowsk? tancerk? Krakowskiego Teatru Ta?ca. Kasia rozpocz??a nauk? ta?ca w Studiu Baletowym w Rzeszowie pod okiem rosyjskiej instruktorki Laili Arifuliny. Wsp?pracowa?a z Iwon? Olszowsk? w ramach Eksperymentalnego Studia Ta?ca EST w Krakowie. Bra?a udzia? w wielu warsztatach i festiwalach, m. in. w Lublinie, Bytomiu, Poznaniu, E?ku i ?odzi. Jest instruktork? ta?ca wsp?czesnego. W Krakowskim Teatrze Ta?ca od wrze?nia 2008.Ta?czysz w Krakowskim Teatrze Ta?ca. Wiadomo, w tak du?ym mie?cie jak Krakw jest sporo mo?liwo?ci rozwoju zwi?zanych z ta?cem. Ale ty pochodzisz z Rzeszowa, jak w zwi?zku z tym wygl?da?y Twoje pocz?tki?

Rzeszw wcale nie jest taki z?y : ) Swoj? przygod? z ta?cem rozpocz??am w pierwszej klasie szko?y podstawowej. Wtedy to rodzice zaprowadzili mnie do studia baletowego Laili Arifuliny, to w?a?nie ona zaszczepi?a we mnie mi?o?? do ta?ca. Na pocz?tku to by?a po prostu ?wietna zabawa, wiadomo jak wygl?da praca z dzie?mi podskoki i inne wygibasy. Z czasem robi?o si? coraz to bardziej powa?nie. Lekcje klasyki odbywa?y si? minimum trzy razy w tygodniu. Oprcz tego jeden dzie? by? po?wi?cony ta?cu wsp?czesnemu ju? w pierwszym zetkni?ciu z nim poczu?am, ?e to w?a?nie to czego szukam.

Balet i taniec wsp?czesny to, trzeba chyba przyzna?, do?? odleg?e od siebie formy ekspresji. Sk?d taka zmiana zainteresowa??

Paradoksalnie balet i taniec wsp?czesny maj? ze sob? wiele wsplnego. Prawd? mwi?c, taniec wsp?czesny sporo zawdzi?cza baletowi, cho? trafniejsze jest pewnie stwierdzenie, ?e powsta? w odpowiedzi na jego sztywne ramy i zasady. Prekursork? ta?ca wsp?czesnego by?a Isadora Duncan ameryka?ska baletnica wychowana w duchu ta?ca klasycznego ktra w pewnym momencie zrzuci?a bia?? paczk? (t? charakterystyczn? spdniczk? Kasia szybko doda?a rysuj?c rwnocze?nie jej kszta?t w powietrzu), rozpu?ci?a ciasnego koka i boso zacz??a ta?czy? na scenie. Nie trudno jest sobie wyobrazi? jaki szok wywo?a?a swoim zachowaniem, b?d? co b?d? by?o to sto lat temu. Ale podstawy pozostaj? takie same.

Czym wi?c r?ni si? taniec wsp?czesny od baletu?

Taniec wsp?czesny czerpie wiele elementw z baletu szczeglnie pewne pozycje ng czy r?k, ale o ile w balecie wszystko jest takie od punktu do punktu, to w ta?cu wsp?czesnym liczy si? swobodny przep?yw ruchu i energii, impuls i motywacja do ruchu, ktra rodzi si? wewn?trz cia?a z naszych emocji. Nie zatrzymujemy ruchu, nie ograniczamy go pozwalamy by jeden ruch przerodzi? si? w drugi, a energia kumulowana w ?rodku wysz?a na zewn?trz. Od dziecka uczona by?am ta?ca klasycznego sztywnych ustawie? cia?a czy piruetw cz?sto kr?conych na bezdechu itp. Zdobyta technika ta?ca klasycznego z pewno?ci? bardzo mi pomog?a, ale z drugiej strony musia?am si? nauczy? tego, by mj ruch mg? swobodnie przep?ywa? przez moje cia?o. Musia?am nauczy? si? na nowo oddycha?, nie zatrzymywa? oddechu, a czasem pozwoli?, by by? g?o?ny i niekontrolowany. W balecie liczy si? forma i figura, taniec ma by? do?wiadczeniem estetycznym. Taniec wsp?czesny to uczucia i ich ekspresja, a forma stanowi jedynie narz?dzie, za pomoc? ktrego mo?na wyrazi? emocje. Dlatego taniec wsp?czesny wykorzystywany jest w teatrze ta?ca.

Z rodzinnego Rzeszowa wyjecha?a? studiowa? do Krakowa. Czy taniec stan?? pod znakiem zapytania?

Nawet nie dopuszcza?am do siebie takiej mo?liwo?ci! Taniec nie jest czym? z czego mog?abym zrezygnowa?. W klasie maturalnej zapisa?am si? na kurs instruktorski, dzi?ki niemu mia?am mo?liwo?? szkolenia si? pod okiem naprawd? wy?mienitych tancerzy m.in. Leszek Bzdyl za?o?yciel gda?skiego Teatru Dada von Bzdlw, obecnie jest to jeden z najbardziej znanych polskich teatrw ta?ca, Witek Jurewicz choreograf i re?yser Teatru Ta?ca ALTER i Tomek Wygoda, ktry ta?czy? niegdy? w najs?ynniejszym chyba ?l?skim Teatrze Ta?ca. Nie kryj? jednak, ?e z wyjazdem do Krakowa wi?za?am du?e nadzieje. Wi?ksze miasto wi?ksze mo?liwo?ci. Na pierwszym roku studiw uko?czy?am kurs, a w mi?dzyczasie wsp?pracowa?am z Iwon? Olszowsk? w ramach Eksperymentalnego Studia Ta?ca EST w Krakowie. To by?o moje pierwsze zetkni?cie z teatrem ta?ca.

Jak trafi?a? do Krakowskiego Teatru Ta?ca? Jest to jakby nie patrze? zesp? uwielbiany przez publiczno?? i doceniany przez krytykw.

(?miech ukrywaj?cy zawstydzenie) Tak, dostanie si? do teatru Eryka Makohona by?o moim marzeniem. Jednak nie by?o ?atwo to osi?gn??. Na pocz?tku chodzi?am na zaj?cia otwarte, ktre prowadzi? Eryk. W tym czasie stara?am si? podpatrze? jak najwi?cej, podci?gn?? swoj? technik?, nauczy? si? otworzy? siebie. I tak w?a?ciwie przez dwa lata. Dopiero po tym czasie Eryk zaproponowa? mi miejsce w swoim teatrze. Na rol? te? musia?am chwil? poczeka? (puszcza oko).


Kiedy widzi si? KKT na scenie wszystko wygl?da tak naturalnie, wida?, ?e taniec sprawia Wam przyjemno?? bynajmniej nie wysi?ek, czasami mo?na mie? w?tpliwo?ci czy dzia?a jeszcze na Was grawitacja. Jak du?o trzeba si? przygotowywa?, ?eby osi?gn?? taki efekt?

KTT by? mo?e jest teatrem p?amatorskim, ale przygotowania do spektakli to pe?ny profesjonalizm, to w?a?ciwie praca na p? etatu (?miech). Trzy razy w tygodniu odbywaj? si? lekcje techniki, zaraz po s? prby do spektakli. Oprcz tego mamy dodatkowe zaj?cia takie jak: akrobatyka, improwizacja, joga. Raz w miesi?cu odbywaj? si? zaj?cia z aktorami. Ale tak jak ju? wspomina?am, teatr ta?ca to gra na emocjach za pomoc? ruchu; widz musi wej?? w histori?, ktr? opowiadamy, wej?? w emocje, ktre chcemy przekaza?. Odbir tych emocji jest spraw? indywidualn?, nie istnieje tylko jedna poprawna interpretacja tak jak na lekcji j?zyka polskiego. Wa?ne by widz prze?y? na swj sposb to, co si? dzieje na scenie. Aby tak si? jednak sta?o, tancerz musi w sobie wywo?a? pewn? emocjonalno??. Tu s?owem kluczem staje si? podpartytura, polega to mniej wi?cej na tym, ?e tancerz niejako znajduje w sobie pewn? motywacj? do dzia?ania, czerpie z indywidualnego do?wiadczenia czy podstawia sobie pewne obrazy z ?ycia, ktre s? bardziej lub mniej zwi?zane z tym co ma odegra?. Czasami przygotowania do wej?cia w rol? wyka?czaj? psychicznie. Doskonale pami?tam ?wiczenie, ktrego cz??ci? by?o automatyczne przechodzenie ze spazmatycznego ?miechu w rwnie spazmatyczny p?acz. Bez skutecznych podpartytur cz?owiek le?y.

Co poradzisz osobom, ktre chcia?yby ta?czy??

Po pierwsze zach?cam absolutnie wszystkich do ta?czenia, nigdy nie jest na to za p?no! Nie trzeba by? wychudzon?, wybitnie rozci?gni?t? nastolatk?, aby ta?czy?. Wielu tancerzy i choreografw zaczyna?o ta?czy? w wieku dwudziestu kilku lat, a do dzi? zdobywaj? oni serca publiczno?ci wszystko dzi?ki temu, ?e potrafili znale?? swoj? w?asn? specyfik? ruchu. Bo chodzi o w?asny pomys? na ruch, ktry b?dzie nowy, intryguj?cy i prawdziwy. W ta?cu licz? si? doznania artystyczne, a nie wiek czy kilogramy. Taniec to emocje. Osobom, ktre chcia?yby dowiedzie? si? czego? wi?cej o ta?cu wsp?czesnym i teatrze polecam sprawdzony Internet. Warto zapozna? si? z dzia?alno?ci? niestety nie?yj?cej ju? wybitnej niemieckiej choreografki Piny Baush. W Polsce aktywnie dzia?aj?ce teatry to: ?l?ski Teatr Ta?ca, Polski Teatr Ta?ca, Lubelski Teatr Ta?ca, Dada von Bzdlw warto obejrze? ich spektakle. Dla osb ch?tnych sprbowa? swoich si? polecam warsztaty ta?ca wsp?czesnego organizowane rok rocznie na prze?omie czerwca i lipca w Bytomiu, jak te? warsztaty w Lublinie.

Dzi?kuj? za wywiad, po?amania ng na spektaklu!

(?miech) Dzi?kuj? rwnie?!

Kasi? ?minkowsk? mo?na zobaczy? 29 kwietnia w Krakowie na Mi?dzynarodowym Dniu Ta?ca w spektaklu Sidma ?ona smego, ktrego zwiastun obejrzycie >>TUTAJ<<

Wi?cej informacji na temat Krakowskiego Teatru Ta?ca znajdziecie tu: http://krakowskiteatrtanca.pl

Rozmow? przeprowadzi?a:

Anna Kerra Szewczyk

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Komentarze

avatar Wero
0
 
 
Nigdy nic takiego nie widzia?am, ale zapowiada si? ciekawie :)
Prosz? si? zalogowa? by skomentowa? ten artyku?
 

Co w Pil?nie si? dzieje?

KO?O W?DKARSKIE "?OSO?"

KLUB SZACHOWY "HETMAN"

ATMOSFERYCZNE GRANIE

Je?li w Pil?nie s? jakie? inicjatywy z ktrych mog? skorzysta? inni koniecznie nas o tym powiadom!

Reklama


TUTAJ REKLAMA


____________________________ To miejsce mo?e by? Twoje!
REKLAMA DLA CIEBIE!
Skontaktuj si? z nami:
portal@e-pilzno.com